โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบท่านผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงราย หารือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบท่านผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงราย หารือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขา และหัวหน้าหลักสูตร ได้เข้าพบท่านผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงราย เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาและเป็นการสำรวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสถานศึกษาที่มีความเกี่ยวเนื่อง(ตัวป้อน) เพื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา