โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันที่ 30 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในภาคเหนือ โดยโครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง มทร.ล้านนา  กับ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior  หรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถประกอบ ติดตั้ง และเชื่อมโยงระบบทางกล ระบบควบคุม ระบบประมวลผลและซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ  ณ ห้องปฏิบัติการ 504 อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา