โลโก้เว็บไซต์ การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 912 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศแจ้งเรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนและลงทะเบียน 1/59 ดังนี้

1. ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 59 - 23 ส.ค. 59 นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระเงินได้

2. ช่องทางการชำระเงิน

2.1 สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุในใบชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 59

2.2 สามารถชำระเงินได้ที่เคาร์เตอร์เซอวิส (เซเว่น) แต่จะสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 59 เป็นต้นไป

3. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่

       3.1 นักศึกษารหัส 59 วันที่ 8-9 ส.ค. 59 (เฉพาะผู้มีสิทธิ์ *)

       3.2 นักศึกษารหัส 58 ลงไป วันที่ 10-14 ส.ค. 59 (เฉพาะผู้มีสิทธิ์ *)

       3.3 นักศึกษาทุกรหัส วันที่ 15-28 ส.ค. 59 (**)


หมายเหตุ :

*   ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนคือ

นักศึกษาที่ประเมินอ.ผู้สอนในระบบทะเบียนกลางในช่วงเวลาที่กำหนดและดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1  นักศึกษาที่ชำระเงินผ่านธนาคารก่อนกำหนดการลงทะเบียน                 

2  นักศึกษา กยศ.ที่ยื่นคำขอกู้ผ่านงาน กยศ.

3  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ชำระเงินล่าช้า

**  กรณีชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ประสงค์จะลาพักการเรียน ภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ 

          หรือภายใน 7 วันแรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน จะขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ในภาคการศึกษานั้น ๆ ได้ครึ่งหนึ่ง  

           และไม่ต้องชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (ระเบียบว่าด้วยการคืนค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 5.1)


เว็บไซต์ระบบทะเบียนกลาง : http://regis2015.rmutl.ac.th/student/login


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา