โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 สิงหาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ระยะ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ด้วยการใช้สื่อและสื่อสารมวลชน ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงกระตุ้นเตือนและสร้างกระแสทำความดีให้แพร่หลาย อันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม                   

             สำหรับกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” มีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความดีที่ทุกคนทำได้ ทำทันที "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน ๑ นาที โดยเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด โดยในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สามารถส่งผลงานได้ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และส่วนภูมิภาคสามารถส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท และ ๒,๐๐๐ บาท ตามลำดับ หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการคัดเลือกคลิปที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ชิงโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

            ผู้ที่สนใจสามารถส่งคลิปเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม โทร. ๑๗๖๕ หรือเว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา