โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมโครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนทุน กสศ. ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมโครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนทุน กสศ. ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 860 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักศึกษาทุน กสศ. (enrichment) ภายใต้แนวคิด "รับรู้ เข้าใจ ปรับใช้ สร้างสรรค์ ทันโลก" เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เป้าหมายชีวิตของตนเอง รู้จักสังคมที่มีความหลากหลาย รู้จักประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ปลูกฝังการมีจิตอาสา โดยเรียนรู้จากต้นแบบที่ดี และจากกิจกรรม ตัวฉันนคือใคร กิจกรรมฉันภูมิใจ และกิจกรรมความฝันของฉัน

            นอกจากนนี้ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษาทุน กสศ. ในเขตจังหวัดเชียงรายและในเขตภาคเหนือด้วยการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ภาคเรียนที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กสตรีและชนเผ่า ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในช่วงเดือนกันยายน 2563 นี้ โดยมีอาจารย์แต่ละหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา