โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือการรวบรวมองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหารและอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือการรวบรวมองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันนี้ (23 กรกฎาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระพงศ์ ลือชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือการรวบรวมองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการเพิ่มประสิมธิภาพการผลิต เกษตรแปรรูปและการตลาด ในศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and Innovation Center: AIC) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา