โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย สอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อทำงานในโครงการพัฒนาชุมชน ชนบทและชุมชนเมือง ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีตามนโยบาลของรัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย สอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อทำงานในโครงการพัฒนาชุมชน ชนบทและชุมชนเมือง ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีตามนโยบาลของรัฐ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 43 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไป  เพื่อทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาชุมชน ชนบทและชุมชนเมือง ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และนางวรินยา  ดวงแก้ว เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย 
               ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่รัฐบาล โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดให้มีการดำเนินโครงการจ้างงานประชาขนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา