โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนองานทดสอบทางวิศวกรรม ในการประชุมหารือกำหนดแนวทางการทำถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยดินซีเมนต์ผสมยางพาราระหว่างคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนองานทดสอบทางวิศวกรรม ในการประชุมหารือกำหนดแนวทางการทำถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยดินซีเมนต์ผสมยางพาราระหว่างคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มกราคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 527 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 24 มกราคม 2563 นายจตุรงค์ คำขาว นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำเสนองานทดสอบทางวิศวกรรม ในการประชุมหารือกำหนดแนวทางการทำถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยดินซีเมนต์ผสมยางพาราระหว่างคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีท่านอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม เพื่อหาแนวทางในการจัดทำคู่มือและข้อกำหนด รวมถึงรับฟังข้อแนะนำจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง โยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด นำโดยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ บึงกาฬ และสงขลา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ทำงานบูรณาการร่วมกันกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดตั้งคณะผู้จัดทำข้อกำหนดและคู่มือการก่อสร้างถนนซีเมนต์ผสมยางพาราสำหรับการทำถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยดินซีเมนต์ผสมยางพาราต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา