โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 มกราคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์สอบ V-NET ในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา  เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ซึ่งมีคณะกรรมการในส่วนต่างๆมาเตรียมพร้อมและรับข้อสอบเพื่อไปยังสนามสอบแต่และหน่วย 
              ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เข้าเยี่ยมชมสนามสอบโดยแบ่งออกเป็นสองสายคือ เส้นทางพะเยา และเส้นทางในเขตจังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าทดสอบ และเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาของแต่ละศูนย์สอบ โดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ จัดให้มีการทดสอบในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 จำนวน 11 สนามสอบ ซึ่งคณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมกันดำเนินงานในครั้งนี้ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา