โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการ Start Up รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการ Start Up รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 448 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สสว., SME Bank, UBI และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up” ปี 2559 รุ่น 2 ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 57 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ และ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย นอกจากนนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายๆท่านอีกมากมายได้แก่วิทยากรชุดที่ 1 อาจารย์ศิรินาฏ จันทนะเปลิน, อาจารย์อาริยา พนมไพร, อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์สาขาวิชาการตลาด แนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจและการตลาดเบื้องต้น วิทยากรชุดที่ 2 ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี, อาจารย์ธนีนุช เร็วการ, อาจารย์สุจิตตา หงษ์ทอง อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ ชี้แนวทางเรื่องการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยากรชุดที่ 3 ดร.วรีวรรณ เจริญรูป, อาจารย์ชนนพร ยะใจมั่น, อาจารย์สุวิสา ทะยะธง, และอาจารย์จรัสศรี โนมี ให้ความรู้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา