โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัย มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานของ สวพ. และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย สกสว. ปี 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิจัย มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานของ สวพ. และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย สกสว. ปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 ตุลาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (22 ตุลาคม 2562) งานวิจัย กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานของสำนักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน และในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ามาพบปะนักวิจัย เพื่อหารือปัญหาและแนวทางการทำงานระหว่างพื้นที่ และส่วนกลาง รวมถึงการมุ่งเป้าต่อยอดกับหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร (อาคารอำนวยการเดิม) มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา