โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรสำหรับ one-day trip บนวิถีชีวิตริมหนองหมู่บ้านดงเจริญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรสำหรับ one-day trip บนวิถีชีวิตริมหนองหมู่บ้านดงเจริญ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 กันยายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ“การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรสำหรับ one-day trip บนวิถีชีวิตริมหนองหมู่บ้านดงเจริญ” ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดดงเจริญ ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ประชากรบ้านดงเจริญให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในชุมชน รวมถึงการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวระยะสั้น (one-day trip) ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนเพื่อเป็นช่องทางการระบายสินค้าแปรรูปและสร้างการจดจำแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา