โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและระดมสมองแนวทางการบริหารจัดการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและระดมสมองแนวทางการบริหารจัดการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 กันยายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและระดมสมองแนวทางการบริหารจัดการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยมีอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ และอาจารย์บวรศักดิ์   สมเคราะห์ ประธานหลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Gifted Hands-on) มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน โดยในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน กลุ่มการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนจบตามกำหนดเวลา และกลุ่มการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการ งานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา หาแนวทางการดำเนินการจัดการกับปัญหา เพื่อสรุปปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา  ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ร ห้องประชุม 1,2,และห้องพักอาจารย์โครงการทุนนวัตกรรม อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา