โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 353 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 12 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และดร.ณัฐกานต์  คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 และรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงราย โดยโครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานดังกล่าว ภายใต้บริบทของพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการให้ประชาชนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดถึงการเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนงาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 -12 กันยายน 2562 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา