โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากร ในโครงการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ให้นเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากร ในโครงการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ให้นเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 อาจารย์นิวัติ  นวลกัน อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 35 คน ของโรงเรียนเทศบาล 6 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 ในโครงการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)  ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา