โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มอบแบบจำลอง(โมเดล)โครงสร้างอาคารที่พักอาศัย ให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(บ้านดอนตัน) เพื่อใช้ศึกษาเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มอบแบบจำลอง(โมเดล)โครงสร้างอาคารที่พักอาศัย ให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(บ้านดอนตัน) เพื่อใช้ศึกษาเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 351 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบแบบจำลอง(โมเดล)โครงสร้างอาคารที่พักอาศัย ผลงานนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(บ้านดอนตัน) เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู นักเรียน เข้ารับมอบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ทั้งนี้ยังมีผู้บริหารสาขา อ.อำนวย คำบุญ และอ.พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ พร้อมทั้งคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ร่วมพูดคุยถึงการวางแผนการทำความร่วมมือ การวางหลักสูตรและรับนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฯในอนาคตต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา