โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วิจารณ์ร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 11 กันยายน 2560

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๖๘,๕๓๗.๙๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ร่างขอบเขตงานได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กันยายน 2560  ดาวน์ดหลดเอกสารเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จันทร์ 11 กันยายน 2560

         ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -----------------------------------------------------------------                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2561 >> อ่านต่อ


รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 มทร.ล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 7 กันยายน 2560

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   >> อ่านต่อ


ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จันทร์ 4 กันยายน 2560

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จันทร์ 4 กันยายน 2560

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ >> อ่านต่อ


รายงานงบทดลองประจำเดือน มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 15 สิงหาคม 2560

                        กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-------------------------------------------              ... >> อ่านต่อประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 21 มิถุนายน 2560

            ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 101 - 110 ทั้งหมด 180


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา