โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,155 รายการ
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,155 รายการ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 1. รายการครุภัณฑ์ชำรุด >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมางานบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 13 กันยายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -----------------------------------------------------------------------------------------                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมางานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 13 กันยายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ----------------------------------------------------------------------------------------                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคา จ้างเหมางานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องประกวดราคมจ้างเหมางานดูแลรักษาสวนและพันธุ์ไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 12 กันยายน 2560

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคา จ้างเหมางานดูและรักษาสวนและพันธุ์ไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องประกวดราคาเหมางานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
อังคาร 12 กันยายน 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เรื่องประกวดราคาเหมางานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ----------------------------------------------------------------------------   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ



วิจารณ์ร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 11 กันยายน 2560

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๖๘,๕๓๗.๙๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ร่างขอบเขตงานได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กันยายน 2560  ดาวน์ดหลดเอกสารเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จันทร์ 11 กันยายน 2560

         ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -----------------------------------------------------------------                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2561 >> อ่านต่อ


รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 มทร.ล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 7 กันยายน 2560

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 87