โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโครงการ Pre-Talent Mobility
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563

                 งานบริการวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Pre-talent Mobility ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และคณะ เข้ารับฟังการถอดทอดบทเรียนจากงานวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องมือวัดและควบคุมคุณภาพของน้ำในบ่อปลานิลผ่านระบบสมาร์ทโฟน โดยหัวหน้า... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย และร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563

             วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตาราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย และร่วมลงนามความร่วมมือการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม กับหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย  โดยมีนายปจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานลงนาม ณ อาคารเจียง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านดงเจริญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พุธ 19 สิงหาคม 2563

             วันที่ 19 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เชียงราย จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านดงเจริญ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดชียงราย โดยงานบริการวิชาการและงานวิจัย ได้เข้าติดตามการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งในวันนี้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชน การแปรรูปอาหารจากผลผลิตในชุมชนกลุ่มทำน้ำพริกและกลุ่มเลี้ยงปลา, การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำนั้น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงรายเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงรายเพื่อความยั่งยืน
อังคาร 18 สิงหาคม 2563

     วันนี้ 18 สิงหาคม 2563 มทร.ล้านนา เชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ดร.อรสา ธรรมสรางกูร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวเชียงรายเพื่อความยั่งยืน (Chiang Rai Tourism for Sustainable Society Conference 2020)         นายปจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลการท่องเที่ยวจาก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย  ส... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย ครั้งที่ 1/2563
จันทร์ 17 สิงหาคม 2563

              วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อตรีณรงค์  โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน เพื่อหารือการขับเคลื่อนการผลักดันให้เชียงรายนั้นเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและอุตสาหกรรมชาและกาแฟ และยกระดับคุณใ... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ : CRCI 2020
เสาร์ 15 สิงหาคม 2563

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วม... การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์  (The 6th Conference on Research and Creative Innovations: 6th CRCI2020 Online)  ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น อย่... >> อ่านต่อ


สร้างเสริมประสบการณ์จากผู้เชี่่ยวชาญ นักศึกษาวิศวกรรมโยธา รับฟังการบรรยายเรื่องแบคทีเรียปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563

            นักศึกษารายวิชาอุทกวิทยา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องแบคทีเรียปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ จาก ผศ.ดร.ภญ.ทศวรรณ จิตรวศินกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชับเคลื่อนโครงการในแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย 
ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563

              วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์  พรมมี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณสุรเชษฐ์  ชมภูมิ่ง หัวหน้าหน่วยสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชับเคลื่อนโครงการในแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย  ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาระบบการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา (กศส.) ประจำปี 2563
พุธ 12 สิงหาคม 2563

           วันที่ 12 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมพัฒนาระบบการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษา (กศส.) ประจำปี 2563 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานต้นไม้ชีวิต ฐานใจถึงใจ เลโก้มหาสนุก ฐานรู้จักฉันรู้จักเธอ ฐานเคล็ดไม่ลับกับกรปฏิเสธ และฐานกุ๊กไก่ชิงบ้าน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ภาพ:สีไร กันตุ่น ข่าว:กิ่งกานต์ สาริวาท >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
พุธ 12 สิงหาคม 2563

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563                วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในช่วงค่ำเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 1282


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา