โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสอบทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563
อังคาร 23 มีนาคม 2564

       ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดสอบทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22 - 31 มีนาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านภาษา สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563
อังคาร 23 มีนาคม 2564

         วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการทำงาน ความรู้ ทักษะทางสังคม และคุณธรรมจริยธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาสแก่นักศึกษา พร้อมทั้งวิทยากรจากบุคลากรภายในให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินเอกสารการขอจบจากงานวิชาการ และใช้สวัสดิการประกันอุบั... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563
จันทร์ 22 มีนาคม 2564

          วันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ภาคเรียนที่ 3/2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการทำงาน ความรู้ ทักษะทางสังคม และคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวิทยาการให้ความรู้ความเข้าใจในการยื่นและจัดทำเอกสารในการฝึกงาน และการประกันอุบัติเหตุรวมทั้งความปลอดภัยในการทำงานโดยบุคลากรภายใน ณ ห้องกาสลอง อาคาร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) ครั้งที่ 2/2564
จันทร์ 22 มีนาคม 2564

       วันที่ 22 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 2/2564         เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้ใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่พัฒนาประเทศ พ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563
จันทร์ 22 มีนาคม 2564

         วันที่ 22 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคเรียน ที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานจากการออกปฏิบัติงานจริงสหกิจศึกษา ผ่านการบรรยาย และโปสเตอร์ การจำหน่ายสินค้าจากแผนธุรกิจสินค้าชุมชน ของนักศึกษา ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนที่นำทางงานวิจัยโครงการวิจัย บวรชราสุข นวัตกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
จันทร์ 22 มีนาคม 2564

        วันที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนที่นำทางงานวิจัยโครงการวิจัย "บวรชราสุข" นวัตกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิตติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ประจำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมสรุปผลโครงการดอยงาม 100%:ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา
ศุกร์ 19 มีนาคม 2564

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคระบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ ดร.ณัฐกานต์  คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมโครงการดอยงาม 100%:ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีเป้าหมายพัฒนาตำบลให้เป็นตำบลเศษรฐกิจพอเพียงเต็มพื้นที่ เพิ่มรายได้ด้วยการบริหารตลาดที... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา
พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564

            วันนี้ (18 มีนาคม 2564)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา  เพื่อร่วมกันพัฒนาลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกัน ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ครั้งที่ 1/2564
พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564

              วันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการศึกษา วิจัย และจัดทำแผนแม่บทพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


อาจารย์ประจำ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพื่อรับทุนศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น
พุธ 17 มีนาคม 2564

                วันที่ 17 มีนาคม 2564 อาจารย์อมรรัตน์  ปิ่นชัยมูล อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพื่อรับทุนศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 25645 โดยจัดทุนการศึกษาให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยทางโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 1419


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา