โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 20 กรกฎาคม 2564

พระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒                   ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมชี้แจงศักยภาพ ทิศทางการพัฒนาจังหวัดและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดเชียงราย
พุธ 4 สิงหาคม 2564

                วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย นาสาว รสสุคนธ์  พุทธวงศ์ เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพและ (ร่าง) โครงการที่สำคัญตามจุดเน้น (flagship project) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย ณ จอมกิตติ ชั้น 3 ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจพัฒนาฐานข้อมูลและจัดทำกรอบแผนแม่บทโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม
อังคาร 3 สิงหาคม 2564

                   วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจพัฒนาฐานข้อมูลและจัดทำกรอบแผนแม่บทโครงการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม เพื่อส่งเสริมให้เป็นแ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร
จันทร์ 2 สิงหาคม 2564

                    งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร" ในระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้เกียรติจาก นางสุปราณี  ฟังเย็น  ผู้อำนวยการกองคลัง มาบรรยายให้ความรู้แนะให้คำแนะนำแก้ผู้ปฏิบัติงานเขตพื้นที่เชียงราย โดยมีนางรัญชนา   นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยกรเชียงราย และบุคลากร งานคลังและพัสดุให้การต้อน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ 3 สถาบันอุดมศึกษา ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ให้บุคลากรและนักศึกษา
จันทร์ 2 สิงหาคม 2564

                      วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยมีบุคลากรและนักศึกษา ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 87 ราย ประกอบด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 38 คน, นักศึกษาทุนความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 22 คน, นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 27 คน                &nb... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์สุภัทรจิตต์   มะโนสด อาจารย์อนิรุจ  สงค์ธนาพิทักษ์ อจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียง... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2564
พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564

                  วันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจาร์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2564 เพื่อรับมอบนโยบายจากท่านประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชกรจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 9 เศรษฐี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย
อังคาร 27 กรกฎาคม 2564

                   วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 9 เศรษฐีซึ่งเป็นกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย 1) ขอเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดร.พันทิพา  ปัญสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรการตลาด และคุณวรินยา  อุโมงค์ หัวหน้างานบริการวิชาการและงานวัจัย เพื่อขอความร่วมมือและคำแนะนำในการพัฒนา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมอบตู้ความดันบวกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19(swab test), ห้องความดันลบและบวกสำหรับห้องตรวจ ARI clinic และชุดล้อเข็ญหลอดฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ให้กับโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
อังคาร 27 กรกฎาคม 2564

                           วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์  กันทะวัง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมอบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) อาทิ ตู้ความดันบวกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19(swab test), ห้องคว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย
ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย ให้กับ                 วันพุธที่ 21 และพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.สุบิน ใจทา อาจารย์อรสา ธรรมสรางกูล และ อาจารย์ ดร.แววดาว พรหมเสน คณะอาจารย์ผู้ร่วมโครงการวิจัย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย ณ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1489


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา