โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560
อังคาร 17 ตุลาคม 2560

วันนี้ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย ภาพ : อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ >> อ่านต่อ


พิธีรับมอบต้นดาวเรืองและดอกไม้จันทน์ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 17 ตุลาคม 2560

                    วันนี้ (17 ตุลาคม 2560) นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับมอบต้นดาวเรืองและดอกไม้จันทน์ ณ ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ บริเวณสนามกีฬา มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย รักษาราชการแทนรองอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน ประจำเดือนตุลาคม 2560
อังคาร 3 ตุลาคม 2560

            วันนี้ (3 ตุลาคม 2560) เวลา 9.30 น. อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา/หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านวันนี้ (3 ตุลาคม 2560) เวลา 9.30 น. อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา/หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมอำเภอพาน ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมอบช่อดอกไม้แด่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ศุกร์ 29 กันยายน 2560

        วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการและนางสาวณภัทร  ปัญญาวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ามอบช่อดอกไม้ต่อ นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจและนายศักดิ์ชาย  วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งทั้งสองท่านมีความวิริยะ อุตสาหะและปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนนา เชียงราย ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2/2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560

                วันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจและ นางรัชนา  นำอิน  หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภาพ ศูนย... >> อ่านต่อ


ประชุมสามัญประจำปีสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมสามัญประจำปีสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อประชุมหารือการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของสมาคม ภาพ  อาจารย์อวยพร  ต๊ะวัน ข่าว  นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
จันทร์ 25 กันยายน 2560

               วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเลือกเป็นศูนย์สอบฯ ภาคเหนือเขต 1/1 ที่มีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 25,880 คน จำนวน 24 สนามสอบ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ พะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สอบฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์สอบฯ  นอกจากนนี้ มทร ล้านนา เชียงราย ยังเป็น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงรายพร้อมสำหรับการเป็นสนามสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น
จันทร์ 25 กันยายน 2560

                วันที่ 23 กันยายน 2560 นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการศูนย์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกลุ่มภาค/เขต และศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์สอบฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560... >> อ่านต่อ


พิธีสถาปนาราชมงคล มทร.ล้านนา ชร.
ศุกร์ 15 กันยายน 2560

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมใจสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ชาวราชมงคลจึงพร้อมใจกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถือเอาวันมหามงคลวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี เป็นวันแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และให้โอวา... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อังคาร 5 กันยายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕ ท่าน ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ๒ ท่าน ๑. รองศาสตราจารย์เริงนภรณ์ โม้พวง (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) ในสาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ไชยโรจน์ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) ในสาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 465