โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) มอบหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ให้กับ มทร.ล้านนาเชียงราย
อังคาร 28 มีนาคม 2566

           วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย รับมอบ หน้ากากป้องกัน PM 2.5 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) จำนวน 300 ชิ้น และสาธิตวิธีการใช้ เพื่อให้บุคลากรป้องกันฝุ่นควัน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่มีผลต่อสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย
ศุกร์ 24 มีนาคม 2566

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย โดย นางดรุณี เลาหะวีร์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย และบุคลากรของ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เชียงราย ... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ศุกร์ 24 มีนาคม 2566

      สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย กล่าวเปิดโครงการ เพื่อให้สโมสรนักศึกษา สามารถเขียนโครงการ วางแผนการดำเนินงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์แนวทางการแก้ไข รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ให้สโมสรนักศึกษา สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษาต่อไปได้ โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา อบรมแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) คาดสิ้นปีการศึกษา 66 จะมีบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งครบตามเกณฑ์กระทรวง อว. อย่างมีคุณภาพและปลอดจากการซื้อผลงานทางวิชาการ 100%
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)”  ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว และ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ได้เสนอขอจัดทำผลงานวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กพอ. กำหนดและเข้าใจหลักเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564 และแนวทางก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566
อังคาร 21 มีนาคม 2566

           วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เมตรไตรพันธ์ ดร.รัฐพล  เกติยศ และ ดร.นฤนาถ เหมะ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพบปะหารือข้อราชการเป็นประจำทุกเดือน โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ สวนรุกขชาติโป่งสลี ตำบลส... >> อ่านต่อ


องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อังคาร 21 มีนาคม 2566

            เวลา 09.52 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่              ในการนี้ องคมนตรีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ภิกษุสงฆ์ จำนว... >> อ่านต่อ


พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2566
จันทร์ 20 มีนาคม 2566

          เวลา 09.45 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่          ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP
ศุกร์ 17 มีนาคม 2566

     วันที่ 17 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice) ให้กับกลุ่มอาชีพ 17 หมู่บ้าน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน และนักศึกษา เข้าร่วมอบรม โดยมี นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ          โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้สินค้าชุมชนเพื่อเตรียมศักยภาพให้ได้รับมาตรฐานด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดซ้อมย่อยพิธีรับปริญญาบัตรครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 16 มีนาคม 2566

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีซ้อมย่อยรับปริญญาบัตรครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีซ้อมย่อย พิธีรับปริญญาบัตรครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564 นี้ เพื่อให้นัก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 2172


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา