โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

มทร.ล้านนา เชียงราย โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรม Multiframe
อังคาร 17 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

           หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรม Multiframe ในระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายและบุคคลภายนอก จำนวน  70 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ  มะโรหบุตร และ นายประสิทธิ์. สาระมาศ ระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


นศ.การจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทริเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป แห่งที่ 2 แม่จัน
อังคาร 17 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                   นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ  จัดโครงการ "เปิดรับ เปิดมุมมอง การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่" โดยไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ทริเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ ในช่วงเช้า และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป แห่งที่ 2 แม่จัน) จังหวัดเชียงราย ในช่วงบ่าย ในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียนจากสถานประกอบการจริงเกี่ยวกับโมเดลทางธุรกิจและแนวคิดสร้างสร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้กับผู้ประกอบการ
จันทร์ 16 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมจากหลายอำเภอในจังหวัดเชียงราย โดยมีอาจารย์จากวิศวกรรมดิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) เวลา 14:00 น. คุณรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมีนายประจญ   ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย >> อ่านต่อ


วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ เข้าศึกษาดูงานด้าน Smart sender และ Smart farm เกษตรอัจฉริยะ ที่ เอเจนาฟาร์ม
พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้(12 ธันวาคม 2562) นักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าศึกษาดูงานด้าน Smart sender และ Smart farm เกษตรอัจฉริยะ ที่ เอเจนาโน ไฮโดรฟาร์ม ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว เชียงราย โดยมีอาจารย์สจิตรา จีนะวงษ์ และอาจารย์ชญภพ  บุญทาศรี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม(จังหวัดเชียงราย) ปีงบประมาณ 2563
พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม(จังหวัดเชียงราย) ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562
พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                   วันนี้ (12​ ธันวาคม​ 2562)​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย​ ครั้งที่ 5/2562​ นำเสนอผลงานศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะ
พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                    วันนี้ (12​ ธันวาคม​ 2562)​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลกร​ ศรีวิชัย​ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงราย​  ครั้งที่ 5/2562​ ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย​ พร้อมนำเสนอผลงานศึกษาเนื่องการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะปลายทาง​ กรณีศึกษา​ อำเภอเชียงของ​ จังหวัดเชียงราย​ ซึ่งได้ร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย มอบถุงรับขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ครอบครัว RL
พุธ 11 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คุณรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความยินดี มอบถุงรับขวัญ ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว RL ลูกชายคุณคนึงนาฏ  เหมือนสิงห์ เจ้าหน้าที่คลังและพัสดุ สังกัดกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน
พุธ 11 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ณัฐกานต์  คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019" (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2019) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 62 ถึง 12 มกราคม 2563 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อ .เมือง จ.เชียงราย โดยมีนายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 81 - 90 ทั้งหมด 1055


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา