โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับผู้นำชุมชน 4 หมู่บ้านตำบลทรายขาวเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
พุธ 7 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับผู้นำชุมชน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านโป่งแดงหมู่ 8 บ้านสันต้นม่วงหมู่ 10 บ้านโป่งแดงหมู่ 12 บ้านโป่งทวีหมู่ 16  ประชุมหารือการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและแผนการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว และบรรจุแผนพัฒนาตำบล เพื่อรองรับการส่งเสริมการเที่ยวของตำบลอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนก่อให้เกิดความเจริญต่อตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมให้บริกา... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง พัฒนาลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
พุธ 7 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตาจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย และทีมคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การจัดการเรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อร่วมกันพัฒนาลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ณ บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดและเสนอแผนโครงการที่สำคัญ เพื่อรองรับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุน
พุธ 7 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์สมควร  สงวนแพง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดและเสนอแผนโครงการที่สำคัญ เพื่อรองรับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการลงทุน ณ ห้องเอื้องสายหลวง อาคารสำนักนวัตกรรมและการศึก... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พัฒนาลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
จันทร์ 5 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตาจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย และทีมคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การจัดการเรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย กับ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เพื่อร่วมกันพัฒนาลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ณ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
จันทร์ 5 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี ม... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าติดตามและประเมินผลการเรียนนอกสถานที่ของนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง
พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าติดตามและประเมินผลการเรียนนอกสถานที่ของนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพอุตสาหกรรมชั้นสูง โดยกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นที่ 1 สาขาช่างกลเกษตร ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม  - 1 เม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประชุมความพร้อมการจัดงานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET) และ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021
พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET) และ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2564 นี้ โดยมีคณะทำงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เข้าร่วมรในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ โ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดและเสนอแผนงานโครงการที่สำคัญ เพื่อรองรับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1
พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.อนุสรณ์  ยอดใจเพ็ชร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมโครงการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดและเสนอแผนงานโครงการที่สำคัญ เพื่อรองรับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ณ ห้องเอื้องสายหลวง อาคารสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564
พุธ 31 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางรัญชนา  นำอิน  ผู้อำนวยกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำร่างนโยบายการจัดพลังงาน ประจำปี 2564 ตลอดจนแรกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานบร... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20
อังคาร 30 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับฝีมือตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ในระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เชียงราย เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมนำไปประกอบสัมมาอาชีพในอนาคตและฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการในปีถัดไป >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1339


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา