โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี
อังคาร 29 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “ผู้นำยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญในกิจกรรมเชิงภาวะผู้นำ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มอบทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
พุธ 23 มีนาคม 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

เมื่อวานนี้ วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานมอบทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 จาก มทร.ล้านนา ส่วนกลางเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 10 คน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 คน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ยกระดับบ้านท่าดีหมีชูจุดเด่นด้านบริหารจัดการขยะ
จันทร์ 21 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

    อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ให้กับชุมชนบ้านท่าดีหมี ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของขยะ กิจกรรม3Rs และวางแผนระบบการจัดการขยะ ให้กับชุมชนบ้านท่าดี ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการยกระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งส่งผลให้บ้านท่าดีหมีได้รับเป็นชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ 18 อำเภอ 18 หมู่บ้าน ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย... >> อ่านต่อ


รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
จันทร์ 7 มีนาคม 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

ตามประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ระบุให้ ปีการศึกษา 2558 เป็นปีแห่งคุณภาพการศึกษาหน่วยสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงรายขอประก... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงราย
ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

 หน่วยสวัสดิการนักศึกษา ได้รับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงราย ว่าด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา2559 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง จำนวน 5 ทุน มีมูลค่า 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจยื่นสมัครสขอรับทุนต่อผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงรา... >> อ่านต่อ


นศ.การบัญชี ลำปางรับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี
ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย ข่าวรับรางวัล

        นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี ในงาน  management fair ครั้งที่ 9เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง    สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีมระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 18 ทีมได้รับมอบโลห์เกียรติยศและทุนการศึกษาจำนวน 1‚500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ประกอบด... >> อ่านต่อ


อาจารย์สาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการอบรม “มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs และ TFRS for SMEs”
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

อาจารย์วรีวรรณ เจริญรูป และอาจารย์จรัสศรี โนมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรม “มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2558) และมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs และ TFRS for SMEs” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากที่ได้รับการอบรบจะได้นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาด้านการเรียนการในสาขาวิชาการบัญชีสอนต่อไป >> อ่านต่อ


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านท่าดีหมี
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

งานบริการวิชาการและงานวิจัย กองการศึกษาเชียงราย ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านท่าดีหมี ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะจัดโครงการขึ้นในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังเอกสารแนบมานี้   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษา
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

 เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซีย ประจำประเทศไทย แจ้งว่าประเทศอินโดนิเซียมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการ Darmassiwa Scolarship Program (Non Degree) ปี 2016/2017 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเมืองพานในการจัดทำก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อใช้ในครัวเรือน
อังคาร 26 มกราคม 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย อาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร รักษาราชการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ดร.มงคลกร ศรีวิชัยและอาจารย์พิเชษฐ กันทะวัง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเมืองพาน ในการทำโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งได้ลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 41


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา