โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง”
พุธ 20 เมษายน 2559 / ข่าวรับรางวัล

ด้วยอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://contestwar.com/contest/11946 >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารดน้ำดำหัวท่านอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส
อังคาร 19 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำน้ำขมิ้นส้มป่อย พวงมาลัย รดน้ำดำหัว ขอพร รศ.ดร.นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ งานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพื่อแสดงความเคารพและแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลัง >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปั่นเตือนภัย (Bike for Safety)”
จันทร์ 11 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปั่นเตือนภัย (Bike for Safety)” ประชารัฐร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 06.00 น. โดยเป็นหนึ่งจากสองเส้นทางปั่นเตือนภัยคือจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายตระหนักถึงความสูญเสียจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน พร้อ... >> อ่านต่อ


อาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่า
ศุกร์ 8 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

ดร.มงคลกร ศรีวิชัย ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา และอาจารย์พีรวัตร ลือศัก อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครในการรับมือกับไฟป่าอย่างถูกต้องและปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานบ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องปัญหาไฟป่าแก่เยาวชน ให้เยาวชนเกิดความรักแ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย การประชุม conference เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2558
ศุกร์ 8 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุม conference เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 1 เวลา 9.00 น. โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง เป็นประธานในการประชุม >> อ่านต่อ


อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2
ศุกร์ 8 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ) ในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2559 ณ ห้องศรีสัชนาลัย โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรยุคใหม่”
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปลดล็อคธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรยุคใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของธุรกิจ SMEs รวมทั้งสามารถเขียนแผนธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย มาถ่ายทอดความรู้ โดยมีอาจารย์ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานใ... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พฤหัสบดี 7 เมษายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

 เมื่อ 29 มีนาคม 2559 อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นำธุรกิจท่านเข้าสู่ตลาดโลก e-Business เต็มรูปแบบ" ภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัล เพื่อเป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ ณ โรงแรมโพธิ์ดลรีสอร์ท แอนด์สปาร์ โดยได้รับเกียรติจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม We are Krabi Road Show ภาคเหนือ
จันทร์ 4 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 อาจารย์อัญชนา พรหมปัน หัวหน้าสาขาวิขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอาจารย์นวรัตน์ บุญสัมฤทธิ์ผล อาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม We are Krabi Road Show ภาคเหนือ “ประกาศศักดา ท้าเที่ยวข้ามภาค” ภายใต้โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2559 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงรายร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน พบปะเจรจาซื้อสินค้าและบริการการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสร้างคลังความรู้สู่ชุมชน ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี
อังคาร 29 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

งานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสร้างคลังความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ชุมชนบ้านท่าดีหมี ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย โดยนำหนังสือและวารสาร รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสร้างแหล่งเรียนรู้ไปบริจาคให้กับชุมชนบ้านท่าดีหมี ซึ่งได้จัดกิจกรรม เล่นเกมส์ปลูกฝังสร้างเสริมนิสัยและยกระดับวัฒนธรรมรักการอ่านให้แก่ชุมชน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 41


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา