โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

สอบปลายภาค
อังคาร 26 มิถุนายน 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน >> อ่านต่อ


สอบกลางภาค
อังคาร 26 มิถุนายน 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา
อังคาร 26 มิถุนายน 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน >> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องลงทะเบียนเกิน 22หน่วยกิต
อังคาร 26 มิถุนายน 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน >> อ่านต่อ


นักศึกษาพิมพ์บัตรลงทะเบียน
อังคาร 26 มิถุนายน 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน >> อ่านต่อ


ลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายวิชา
อังคาร 26 มิถุนายน 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน >> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียน
อังคาร 26 มิถุนายน 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


น.ศ.61 ยื่นคำร้องเทียบโอนผลการเรียน
อังคาร 26 มิถุนายน 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนน.ศ.61 ยื่นคำร้องเทียบโอนผลการเรียน >> อ่านต่อ
Count Activity : 91 - 100 ทั้งหมด 192

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา