โลโก้เว็บไซต์ บริการสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บริการสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน


 

การศึกษาในมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

ทุนการศึกษา / กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

ทุนการศึกษา

         ทางมหาวิทยาลัยฯ มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ยากจนและเรียนดี สามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ หรือหากนักศึกษาท่านใดสนใจที่จะสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งเอกสารได้ที่ห้องพยาบาล คุณจิณณ์ณิชา อินยะพรม โทร. 0-5372-3979 ต่อ 1124

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.

 แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ,กรอ.

แบบบันทึกโครงการจิตอาสา

คู่มือการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน

คู่มือการยื่นแบบคำขอกู้ยืม

คู่มือการบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน

คู่มือการบันทึกค่าเล่าเรียน

 

การผ่อนผันเกณฑ์ทหารและเรียน รด.
 

 การผ่อนผันทหารเกณฑ์

ขั้นตอนและกำหนดการผ่อนผันทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาวิชาทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา