โลโก้เว็บไซต์ บริการสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บริการสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน


 

การศึกษาในมหาวิทยาลัย

 

 

 

ทุนการศึกษา / กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 

ทุนการศึกษา

         ทางมหาวิทยาลัยฯ มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ยากจนและเรียนดี สามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ หรือหากนักศึกษาท่านใดสนใจที่จะสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งเอกสารได้ที่ห้องพยาบาล คุณจิณณ์ณิชา อินยะพรม โทร. 0-5372-3979 ต่อ 1151

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

         ทางมหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ หรือหากนักศึกษาท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจการนักศึกษา คุณปิยะดา ครูบา โทร. 0-5372-3979 ต่อ 1151

 

การผ่อนผันเกณฑ์ทหารและเรียน รด.
 

 การผ่อนผันทหารเกณฑ์

ขั้นตอนและกำหนดการผ่อนผันทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร

  สามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ  หรือสอบถามด้วนตนเองได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คุณจิณณ์ณิชา อินยะพรม โทร. 0-5372-3979 ต่อ 1151

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา