โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนและกำหนดการขอผ่อนผันทหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขั้นตอนและกำหนดการขอผ่อนผันทหาร


1. ดาวน์โหลดใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. รวบรวมเอกสารประกอบการผ่อนผันทหาร ดังนี้

  1. สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9)                           จำนวน 2 แผ่น
  2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)          จำนวน 2 แผ่น
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                      จำนวน 2 แผ่น
  4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)                       จำนวนอย่างละ 2 แผ่น

(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นด้วยปากกาน้ำเงิน)

3. ยื่นเอกสารและใบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ของทุกปี

4. ทางหน่วยสวัสดิการและบริการนักศึกษา จะรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหาร ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และแฟนเพจ Facebook มหาวิทยาลัย ประมาณช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี

5. กรณีที่นักศึกษาได้ยื่นขอผ่อนผันจาก มทร.ล้านนา เชียงราย เรียบร้อยแล้วในปีต่อไปไม่ต้องยื่นคำร้อง ให้นักศึกษาไปรายงานตนขอผ่อนผัน ณ  จุดคัดเลือกทหารเกณฑ์ตามภูมิลำเนาของนักศึกษาในแต่ละปี จนกว่าจะจบการศึกษาจาก มทร.ล้านนา เชียงราย และให้นักศึกษาดำเนินการขอถอนผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ณ จุดคัดเลือกทหารเกณฑ์ตามภูมิลำเนาของนักศึกษา

6. กรณีนักศึกษาที่ยื่นขอผ่อนผันจากสถาบันอื่นเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการยื่นเอกสารขอผ่อนผันใหม่ เนื่องจากย้ายสถานที่ศึกษา

7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม โทร. 0-5372-3979 ต่อ 1124

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา