โลโก้เว็บไซต์ จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย RMUTL WiFi | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย RMUTL WiFi


RMUTL Wireless Lan คือ บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้ให้บริการ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะอยู่ต่างเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ภาคพายัพเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตาก น่าน พิษณุโลก) ก็สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ติดตั้งจุดให้บริการการเชื่อมต่อ (Access Point) สำหรับให้บริการเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

โดย Access Point ที่ให้บริการ มี 2 รูปแบบ คือ

1. @Internet-RMUTL และ @RMUTL-Web-Login มีจำนวน 154 จุด ดังนี้

1. อัศจรรย์ จำนวน 1 จุด

2. อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จำนวน 2 จุด

3. โรงอาหารเก่า จำนวน 2 จุด

4. อาคารอำนวยการ จำนวน 20 จุด

5. อาคารวิทยบริการ จำนวน 40 จุด

6. อาคารวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 11 จุด

7. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 11 จุด

8. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ฝั่งศึกษา) จำนวน 10 จุด

9. อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 3 จุด

10. อาคารวิศวกรรมโยธา  จำนวน 15 จุด

11. บ้านข้าราชการแบบแฟลต 1 จำนวน 8 จุด

12. บ้านพักข้าราชการแบบแฟลต 2 จำนวน 8 จุด

13. อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า (ตึก L) จำนวน 17 จุด

14. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา จำนวน 5 จุด

15. บ้านพักรับรอง จำนวน 1 จุด

2. Wifi@CR-Secured มีจำนวน 42 จุด ดังนี้

1. อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า (ตึก L) จำนวน 12 จุด

2. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 จุด

3. โรงจอดรถ จำนวน 1 จุด

4. อาคารวิศวกรรมโยธา จำนวน 2 จุด

5. อาคารวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 จุด

6. บ้านพักข้าราชการแบบแฟลต 1 จำนวน 2 จุด

7. บ้านพักข้าราชการแบบแฟลต 2 จำนวน 2 จุด

8. บ้านพักคนงาน จำนวน 6 จุด

9. หอพักลีลาวดี จำนวน 8 จุด

10. โรงยิม จำนวน 2 จุด

11. อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 2 จุด

12. บ้านพักรองอธิการบดี จำนวน 1 จุด

ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ภายใต้ชื่อ @Internet-RMUTL มีการออกแบบให้มีความปลอดภัยในการเชื่อมต่อที่สูง ป้องกันการดักจับข้อมูลได้อย่างดี อีกทั้งยังมีการจดจำรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน ทำให้สมาชิกผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสบ่อย ๆ ทั้งนี้การเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย @Internet-RMUTL มีความซับซ้อนพอสมควร ดังนั้นทางสำนักวิทยบริการ จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL ที URL : https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา