โลโก้เว็บไซต์ โปรแกรมสแกนไวรัส | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

โปรแกรมสแกนไวรัส


โปรแกรม Trendmicro เป็นโปรแกรมสแกนไวรัส ซึ่งทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการติดตั้งโปรแกรมจะต้องติดตั้งผ่านระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา