โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งพัฒนาและให้บริการงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

1. พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหาร

2. พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

3. บริหารจัดการฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าถึงบริการด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา