โลโก้เว็บไซต์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน


              งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษาเชียงราย  จัดเตรียมและรวบรวมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดทำข้อมูลให้บริการผ่านเว็บไซต์ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ https://chiangrai.rmutl.ac.th/it โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ห้องสมุด คลิกดาวโหลดรายละเอียด   
  1. จำนวนหนังสือในห้องสมุด
  2. เครื่องมืออำนวยความสะดวก
  3. แหล่งสืบค้น / เรียนรู้ออนไลน์
   1. โปรแกรม
   2. ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ
   3. ฐานข้อมูลออนไลน์ในประเทศ
   4. ฐานข้อมูล E-book
   5. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ มทร.ล้านนา
 2. คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย คลิกดาวโหลดรายละเอียด  
  1. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เช่น e-learning, Tell me more, RCDL
  2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนและฝึกอบรม สามารถจองห้องผ่านระบบได้ที่ https://booking.rmutl.ac.th/campus/chiangrai  และตรวจเช็คผลการจองห้องได้ด้วยตนเอง
  3. ห้องเรียนทางไกล สามารถจองห้องผ่านระบบได้ที่ https://booking.rmutl.ac.th  และตรวจเช็คผลการจองห้องได้ด้วยตนเอง
  4. บริการซ่อมบำรุงระบบอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน สามารถแจ้งซ่อมผ่านระบบได้ที่ https://noc.chiangrai.rmutl.ac.th/help  ผู้แจ้งซ่อม สามารถตรวจเช็คสถานะการซ่อมได้ด้วยตนเอง
  5. บริการคู่มือการให้บริการสารสนเทศสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
  6. บริการคู่มือตั้งค่าการใช้งานระบบต่างๆ เช่น ขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบ @IoT,  คู่มือการเชื่อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย,  คู่มือการเชื่อมใช้งาน VPN  เป็นต้น
  7. บริการดาวโหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ เช่น Microsoft Windows, Microsoft Office, AutoDesk, EndNote x9, Adobe, Matlab&Simulink 
  8. จุดให้บริการ WiFi ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา