โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชียงราย

บุคลากร


นางโสมวรรณ ทิพจร

หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวดลณพร ใจบุญเรือง

หัวหน้าหน่วยห้องสมุด

 
 

นายณรงค์ฤทธิ์  สมใจ

ช่างเทคนิค

นายกฤษณะ  เขื่อนเพ็ชร์

ช่างเทคนิค

นายธีรศักดิ์  นรรัตน์

ช่างเทคนิค

     
     

นางสาวนันทิยา  ตุลเตมีย์

ช่างเทคนิค

นายคมกฤต  ปัญญาติ๊บ

ช่างเทคนิค

นายวัชรพันธ์  ศิริ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา