โลโก้เว็บไซต์ ขั้นตอนการเรียนค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขั้นตอนการเรียนค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ


กรณีเกิดอุบัติเหตุให้รักษาพยาบาลจนหายเป็นปกติ

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. รวบรวมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

2.1 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (ให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ใบเดียวคุ้มครองจากวันที่เริ่มรักษา จนหายเป็นปกติ)

2.2 ใบเสร็จการรักษา ฉบับจริง (ให้ขอใบเสร็จการรักษาพยาบาลทุกครั้ง โดยใบเสร็จต้องอยู่ในช่วงเวลาที่แพทย์ออกใบรับรองแพทย์)

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องกำกับด้วยปากกาน้ำเงินทุกฉบับ จำนวน 1 ฉบับ

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องกำกับด้วยปากกาน้ำเงินทุกฉบับ จำนวน 1 ฉบับ

3. ยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน (ด้วยตนเอง) ได้ที่ห้องพยาบาล อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม โทร. 0-5372-3979 ต่อ 1124

4. หลังจากบริษัทประกันในการตรวจสอบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม จะแจ้งให้กับนักศึกษาเพื่อรับเงินประกัน โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน จำนวน 1 ฉบับ ณ ห้องพยาบาล อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

กรณีเสียชีวิต หน่วยสวัสดิการและบริการนักศึกษาจะแจ้งให้ผู้ปกครอง ส่งเอกสารดังต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. ใบมรณะบัตร

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและของผู้รับผลประโยชน์(บิดา,มารดา)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาผู้เสียชีวิต,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์ (บิดา,มารดา)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ

5. ติดต่อห้องทะเบียนเพื่อขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาพร้อมนำสำเนาใบมรณะบัตรยื่นให้งานทะเบียน

6. ใบรายงานชันสูตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

7. ใบรายงานแพทย์ผู้ทำการรักษา

8. หนังสือรับรองการตาย

9. สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่าร้างบิดา-มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ

10. ติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ห้องพยาบาล อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คุณจิณณ์ณิชา อินยะพรม โทร. 0-5372-3979 ต่อ 1124

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา