โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กองบริหารทรัพยากรเชียงราย


กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

 

โครงสร้างการบริหารงานนางรัญชนา นำอิน
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย
T
|
|------------------------|------------------------|-----------------|

งานบริหารทั่วไป      งานยุทธศาสตร์และบุคลากร      งานคลังและพัสดุ     งานบริการ

หน่วยงานภายในกอง

1. งานบริหารทั่วไป
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณเขตพื้นที่ สารบรรณกอง งานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ กอง และงานเลขานุการ ผู้บริหารคณะ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย  รวมถึงการประสานงาน สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา และการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

2. งานคลังและพัสดุ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับเงิน เก็บรักษาเงิน เบิกจ่ายเงิน งานบันทึกบัญชีและรายงานการเงิน การจัดหาและบริหารพัสดุการหารายได้และสร้างมูลค่าจากทรัพย์สินและความสามารถบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. งานยุทธศาสตร์และบุคลากร 
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติ งานวินัย งานพัฒนาบุคลากร และงานสวัสดิการ

4. งานบริการ
 ดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดหา ใช้งาน ให้บริการและบำรุงรักษาอาคารสถานที่  การให้บริการระบบสาธารณูปโภค ผลิตน้ำประปา น้ำดื่ม และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า  การให้บริการสำเนาเอกสารการพิมพ์ การให้บริการยานพาหนะในงานราชการ และบำรุงรักษารถยนต์ราชการ งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการพลังงานและกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร
โทรศัพท์ : 053-723979
 

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา