โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กองบริหารทรัพยากรเชียงราย


กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

 

โครงสร้างการบริหารงานนางโสมวรรณ ทิพจร
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย
T
|
|------------------------|------------------------|-----------------|

งานบริหารทั่วไป      งานยุทธศาสตร์และบุคลากร      งานคลังและพัสดุ     งานบริการ

หน่วยงานภายในกอง

1. งานบริหารทั่วไป
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณเขตพื้นที่ สารบรรณกอง งานประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ กอง และงานเลขานุการ ผู้บริหารคณะ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย  รวมถึงการประสานงาน สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา และการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

2. งานคลังและพัสดุ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับเงิน เก็บรักษาเงิน เบิกจ่ายเงิน งานบันทึกบัญชีและรายงานการเงิน การจัดหาและบริหารพัสดุการหารายได้และสร้างมูลค่าจากทรัพย์สินและความสามารถบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. งานยุทธศาสตร์และบุคลากร 
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติ งานวินัย งานพัฒนาบุคลากร และงานสวัสดิการ

4. งานบริการ
 ดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดหา ใช้งาน ให้บริการและบำรุงรักษาอาคารสถานที่  การให้บริการระบบสาธารณูปโภค ผลิตน้ำประปา น้ำดื่ม และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า  การให้บริการสำเนาเอกสารการพิมพ์ การให้บริการยานพาหนะในงานราชการ และบำรุงรักษารถยนต์ราชการ งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการพลังงานและกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย

5. เอกสารเผยแพร่

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย-พ.ศ.2556
  2. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 กองบริหารทรัพยากรเชียงราย
  3. แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
  4. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม-โครงการ ไตรมาส 2-3
  5. รายงานประกันคุณภาพกองบริหารทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2563
  6. ข้อมูลการลงนามความร่วมมือ (MOU)
  7. กลยุทธ์ทางการเงิน กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ประจำปี 2566
  8. แผนปฏิบัติราชการกองบริหารทรัพยากรเชียงรายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
  9. แผนปฏิบัติราชการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566
  10. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประจำปี 2566(ไตรมาส2)

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารสำนักงานบริหาร
โทรศัพท์ : 053-723979
 

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา