โลโก้เว็บไซต์ งานบริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากรเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานบริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากรเชียงรายงานบริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากร เชียงราย


ปณิธาน
    สนับสนุนงานบริหารมหาวิทยาลัยให้พัฒนา ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและการบริการด้วยใจ

วิสัยทัศน์
    มุ่งพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่หน่วยงานสนับสนุนที่มีสมรรถนะสูง  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม

วัตุประสงค์
    1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสม
    3. พัฒนาทักษะบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4. สนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    5. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของหน่วยงานต่อสาธารณชน 

ค่านิยม  “SERVICE”  
         S : Success ความสำเร็จขององค์การ 
         E : efficient ความมีประสิทธิภาพ
         R : Responsibility การตอบสนองการให้บริการที่ดี
         V : Value คุณค่าการให้บริการ
         I  : Innovation and Technology นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
         C : Create ความคิดสร้างสรรค์
         E : Effective ความมีประสิทธิผล

    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย จัดภารกิจการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์การวิจัยและประดิษฐ์สิ่งใหม่ การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

    งานบริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากรเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการผู้บริหาร และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งยังมุ่งพัฒนาหน่วยงานด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นความโปร่งใส 
มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคลากร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
    ภารกิจงานบริหารงานทั่วไป มีภารกิจที่รับผิดชอบ  4  หน่วยงาน ดังนี้  หน่วยสารบรรณ  
หน่วยเลขานุการผู้บริหาร หน่วยประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานบริหารงานทั่วไป(คณะในพื้นที่)  

1. หน่วยสารบรรณ
ภารกิจหน่วยสารบรรณ
1. งานหนังสือรับ-ส่ง ของกอง
2. งานหนังสือรับ-ส่ง ภายนอก
3. งานหนังสือรับ- ผ่าน ถึงผู้อำนวยการกอง 
4. งานตรวจสอบหนังสือราชการ และพิมพ์หนังสือราชการ ภายใน ภายนอก คำสั่ง ประกาศ
5. งานรับ-ส่ง จดหมาย สิ่งของ และพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์  
6. งานติดต่อสื่อสารประสานงานทางโทรศัพท์ – โทรสาร
7. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
8. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรหน่วยสารบรรณ
1. นางสาวชมนพร  นามวงค์    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
2. นางสาวพิชญากร  หล้าปา   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
                        
ที่ตั้งหน่วยงาน
อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 1 
ข้อมูลติดต่อ  โทรศัพท์ : 053-723971-80 ต่อ  1203,1204 หรือ 1205


2. หน่วยเลขานุการผู้บริหาร
    งานเลขานุการ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนงานบริหาร รับผิดชอบและอำนวยความสะดวก แก่ผู้บริหารด้านการบริหารจัดการสำนักงานและการเลขานุการ โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้แก่  ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย

ภารกิจหน่วยเลขานุการผู้บริหาร
1. งานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
2. งานติดต่อประสานงาน ผู้ที่มีภารกิจต่าง ๆ เพื่อขออนุญาตเข้าพบ นัดหมาย และสนับสนุนให้งานของผู้บริหารสำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย                
3. งานกลั่นกรอง ตรวจทานหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง และให้ผ่านการกระบวนการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารที่กำกับดูแลให้ครบถ้วน  รวมถึงจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ก่อนเสนอผู้บริหาร
4. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ และหนังสืออื่นของหน่วยเลขานุการผู้บริหาร รวมถึงการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารให้กับผู้บริหาร
5. งานร่าง-โต้ตอบ หนังสือราชการ หนังสืออื่นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
6. งานอำนวยความสะดวก และประสานงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
7. งานติดตามผลการดำเนินการ ตามคำสั่งการของผู้บริหาร
8. งานต้อนรับ และรับรองแขกของผู้บริหาร ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
9. งานจัดหาของที่ระลึกในนามมหาวิทยาลัย สำหรับอาคันตุกะ และในโอกาสต่าง ๆ
10.งานรวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนด้านการบริหารงาน
ของผู้บริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น  จังหวัด อำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด-ตำบล และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ   
11. งานรวบรวมผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
12.งานประกันคุณภาพการศึกษา(ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย)  งานจัดการองค์ความรู้ (KM) งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ภายในหน่วยงาน
13. งานที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ งานพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต่าง ๆ งานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี งานพระราชพิธี  


บุคลากรหน่วยเลขานุการผู้บริหาร
1. นางสาวณภัทร  ปัญญาวงค์  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ          
2. นางสาวรสสุคนธ์  พุทธวงค์   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ                
3. นางวรินยา  ดวงแก้ว          ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ที่ตั้งหน่วยงาน
อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 2 
ข้อมูลติดต่อ โทรศัพท์ : 053-723971-80 ต่อ 1208

3. หน่วยประชาสัมพันธ์
ภารกิจหน่วยประชาสัมพันธ์
1. จัดทำภาพและข่าวภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
2. เป็นหน่วยงานประสานงานทางด้านโทรศัพท์ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบ
4. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
5. งานธุรการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ อาทิ การรับ – ส่งหนังสือ การตรวจพัสดุประจำปี เป็นต้น
6. ถ่ายภาพแบบ จัดหาแบบเพื่อถ่ายภาพเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ และเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยฯ

บุคลากรหน่วยประชาสัมพันธ์
1. นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท    ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์
2. นางสาวสีไร        กันตุ่น      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ที่ตั้งหน่วยงาน
อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 1 
ข้อมูลติดต่อ โทรศัพท์ : 053-723971-80 ต่อ 0 หรือ 1208
Website : https://chiangrai.rmutl.ac.th/
Facebook :  https://www.facebook.com/Chiangrai.Rmutl/

4. หน่วยงานบริหารงานทั่วไป(คณะในพื้นที่)
ภารกิจงานบริหารงานทั่วไป(คณะในพื้นที่)
1.งานสารบรรณ   ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การดำเนินงานด้านสารบรรณ การศึกษาการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล การวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมการประชุม การติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงานหลายด้าน เช่น งานสารบรรณ งานธุรการ/เอกสาร งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.งานวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดทำและดำเนินการต่าง ๆ ในด้านประสานงานภายในเรื่องแผนการเรียน  ประสานงานภายในเรื่องตารางเรียน  ตารางสอน  ประสานงานภายในเรื่องตารางสอบ  ประสานงานในเรื่องการฝึกงาน  ประสานงานภายในเรื่องข้อสอบ และระดับคะแนน ประสานงานเกี่ยวกับ การลาป่วย ลากิจ การสอนชดเชย สอนแทน ดำเนินการด้านงานสารบรรณ  ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของผู้สอน ดำเนินการเกี่ยวกับการลาต่าง ๆ ของผู้อาจารย์ภายในคณะฯ ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร ด้านผลงานวิชาการ ดูแลความเรียบร้อยด้านอาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการภายในคณะฯ ดำเนินการประสานงานกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายนอกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำและดำเนินการต่าง ๆ รวบรวมฐานข้อมูลบุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ และการใช้งบประมาณภายในงานวิจัยและบริการวิชาการ ประสานงานกับคณะและหน่วยงานภายนอก และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านงานสารบรรณ การจัดระบบงานและบริหารจัดการ ระบบงานกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะฯ  ดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร  ดำเนินประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ และรวบรวมฐานข้อมูลบุคลากรในคณะฯ ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ ประสานงานกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายนอกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของผู้สอน ดูแลความเรียบร้อยด้านอาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการภายในคณะฯ ปกครอง ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานคณะฯ

4.งานแผนและยุทธศาสตร์ จัดทำและดำเนินการต่าง ๆ ในด้านดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ และดำเนินการประสานงานยุทธศาสตร์และแผน ดำเนินการด้านงานสารบรรณ ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสอน ดำเนินการประสานงาน ด้านพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน ภายในคณะฯ และรวบรวมฐานข้อมูลบุคลากรในคณะฯดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีภายในคณะฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของผู้สอน และการใช้งบประมาณภายในคณะฯ ดูแลความเรียบร้อยด้านอาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการภายในคณะฯ ประสานงานกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายนอกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป(คณะในพื้นที่)
1. นางสาวกุลพรภัสร์ บุญกำพร้า    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย)
2. นางสาวพิชญากร  หล้าปา        ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย)
3. นางธีราพร ราชคมน์              ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย)
4. นางชนิกานต์  คำสมุทร           ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการเกษตร เชียงราย)

           
ที่ตั้งหน่วยงาน
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์(เชียงราย) อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 1
2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์(เชียงราย)อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
(ฝั่งบริหารฯ) มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 2
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อาคารบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
(ฝั่งศึกษาศาสตร์) มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 4 
     
  
ข้อมูลติดต่อ 
1. อาคารวิศวกรรมศาสตร์(เชียงราย) โทรศัพท์ : 053-723971-80 ต่อ 5992 หรือ 5558
2. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์(เชียงราย) โทรศัพท์ : 053-723971-80 ต่อ 5000-5001
3. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์(ฝั่งศึกษาศาสตร์) มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 4 โทรศัพท์ : 053-723971-80 ต่อ 3008

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
1.  คู่มือการรับ-ส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
2. คู่มือการจัดทำปฏิทินนัดหมายของผู้บริหาร ด้วย Google Calendar
3. คู่มือการถ่ายภาพเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา