โลโก้เว็บไซต์ งานบริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากรเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานบริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากรเชียงรายงานบริหารงานทั่วไป กองบริหารทรัพยากร เชียงราย    ภารกิจงานบริหารงานทั่วไป มีภารกิจที่รับผิดชอบ  3 หน่วยงาน ดังนี้  หน่วยสารบรรณ  
หน่วยประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานบริหารงานทั่วไป(คณะในพื้นที่)  

1. หน่วยสารบรรณ
ภารกิจหน่วยสารบรรณ
1. งานหนังสือรับ-ส่ง ของกอง
2. งานหนังสือรับ-ส่ง ภายนอก
3. งานหนังสือรับ- ผ่าน ถึงผู้อำนวยการกอง 
4. งานตรวจสอบหนังสือราชการ และพิมพ์หนังสือราชการ ภายใน ภายนอก คำสั่ง ประกาศ
5. งานรับ-ส่ง จดหมาย สิ่งของ และพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์  
6. งานติดต่อสื่อสารประสานงานทางโทรศัพท์ – โทรสาร
7. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
8. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรหน่วยสารบรรณ
1. นางสาวพิชญากร  หล้าปา   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
                        
ที่ตั้งหน่วยงาน
อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 1 
ข้อมูลติดต่อ  โทรศัพท์ : 053-723971-80 ต่อ  1203,1204 หรือ 1205

 

2. หน่วยประชาสัมพันธ์
ภารกิจหน่วยประชาสัมพันธ์
1. จัดทำภาพและข่าวภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
2. เป็นหน่วยงานประสานงานทางด้านโทรศัพท์ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายในและภายนอกได้รับทราบ
4. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
5. งานธุรการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ อาทิ การรับ – ส่งหนังสือ การตรวจพัสดุประจำปี เป็นต้น
6. ถ่ายภาพแบบ จัดหาแบบเพื่อถ่ายภาพเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ และเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยฯ

บุคลากรหน่วยประชาสัมพันธ์
1.. นายกวินวุฒิ  สุทธนะ    ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์
2. นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท    ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์
3. นายวัชรพันธ์  ศิริ   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ตั้งหน่วยงาน
อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 1 
ข้อมูลติดต่อ โทรศัพท์ : 053-723971-80 ต่อ 0 หรือ 1208
Website : https://chiangrai.rmutl.ac.th/
Facebook :  https://www.facebook.com/Chiangrai.Rmutl/

3. หน่วยงานบริหารงานทั่วไป(คณะในพื้นที่)
ภารกิจงานบริหารงานทั่วไป(คณะในพื้นที่)
1.งานสารบรรณ   ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การดำเนินงานด้านสารบรรณ การศึกษาการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล การวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมการประชุม การติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และการบริหารงานหลายด้าน เช่น งานสารบรรณ งานธุรการ/เอกสาร งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.งานวิชาการและกิจการนักศึกษา จัดทำและดำเนินการต่าง ๆ ในด้านประสานงานภายในเรื่องแผนการเรียน  ประสานงานภายในเรื่องตารางเรียน  ตารางสอน  ประสานงานภายในเรื่องตารางสอบ  ประสานงานในเรื่องการฝึกงาน  ประสานงานภายในเรื่องข้อสอบ และระดับคะแนน ประสานงานเกี่ยวกับ การลาป่วย ลากิจ การสอนชดเชย สอนแทน ดำเนินการด้านงานสารบรรณ  ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของผู้สอน ดำเนินการเกี่ยวกับการลาต่าง ๆ ของผู้อาจารย์ภายในคณะฯ ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร ด้านผลงานวิชาการ ดูแลความเรียบร้อยด้านอาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการภายในคณะฯ ดำเนินการประสานงานกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายนอกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำและดำเนินการต่าง ๆ รวบรวมฐานข้อมูลบุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ และการใช้งบประมาณภายในงานวิจัยและบริการวิชาการ ประสานงานกับคณะและหน่วยงานภายนอก และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านงานสารบรรณ การจัดระบบงานและบริหารจัดการ ระบบงานกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะฯ  ดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร  ดำเนินประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ และรวบรวมฐานข้อมูลบุคลากรในคณะฯ ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ ประสานงานกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายนอกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของผู้สอน ดูแลความเรียบร้อยด้านอาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการภายในคณะฯ ปกครอง ควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานคณะฯ

4.งานแผนและยุทธศาสตร์ จัดทำและดำเนินการต่าง ๆ ในด้านดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ และดำเนินการประสานงานยุทธศาสตร์และแผน ดำเนินการด้านงานสารบรรณ ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสอน ดำเนินการประสานงาน ด้านพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน ภายในคณะฯ และรวบรวมฐานข้อมูลบุคลากรในคณะฯดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ ดำเนินการเกี่ยวกับงานบัญชีภายในคณะฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของผู้สอน และการใช้งบประมาณภายในคณะฯ ดูแลความเรียบร้อยด้านอาคารสถานที่ และทรัพย์สินทางราชการภายในคณะฯ ประสานงานกับสาขาวิชาและหน่วยงานภายนอกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป(คณะในพื้นที่)
1. นางสาวกุลพรภัสร์ บุญกำพร้า    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย)
2.. นางธีราพร ราชคมน์              ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย)
4. นางชนิกานต์  คำสมุทร           ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการเกษตร เชียงราย)

           
ที่ตั้งหน่วยงาน
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์(เชียงราย) อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 1
2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์(เชียงราย)อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
(ฝั่งบริหารฯ) มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 2
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อาคารบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
(ฝั่งศึกษาศาสตร์) มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 4 
     
  
ข้อมูลติดต่อ 
1. อาคารวิศวกรรมศาสตร์(เชียงราย) โทรศัพท์ : 053-723971-80 ต่อ 5992 หรือ 5558
2. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์(เชียงราย) โทรศัพท์ : 053-723971-80 ต่อ 5000-5001
3. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์(ฝั่งศึกษาศาสตร์) มทร.ล้านนา เชียงราย ชั้น 4 โทรศัพท์ : 053-723971-80 ต่อ 3008

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
1.  คู่มือการรับ-ส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
2. คู่มือการถ่ายภาพเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา