โลโก้เว็บไซต์ งานบริการ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานบริการ กองบริหารทรัพยากรเชียงรายงานบริการ กองบริหารทรัพยากร เชียงราย

 

ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และภาระกิจ ของงานบริการ

ปณิธาน
    เป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

วิสัยทัศน์
    งานบริการ เป็นหน่วยงานมุ่งเน้นให้บริการ โดยตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง  และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ 

พันธกิจ
1. ให้บริการทางด้านอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค เกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน
2. ให้บริการเกี่ยวกับด้านการจัดพิมพ์สำเนาเอกสารทางราชการตลอดจนเอกสารตำราเรียน สื่อประกอบการสอน และข้อสอบ 
3. ให้บริการยานพาหนะแก่บุคลากรของในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการดูแลควบคุมการใช้ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
4. ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยและการจราจร โดยจัดระบบมาตรการรักษาความปลอดภัย
5. จัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า และดำเนินการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยลัย

ภารกิจและหน้าที่ของงานบริการ
1. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการการให้บริการอาคารสถานที่ และซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และบริหารจัดการงานก่อสร้าง 
2. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
3. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการการให้บริการรถยนต์ราชการ บำรุงรักษารถยนต์ราชการ ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพรถยนต์ราชการ 
4. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการการให้บริการพิมพ์สำเนาเอกสาร 
5. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการการรักษาความปลอดภัย จัดระบบการจราจรภายในพื้นที่ จัดระบบเวรยาม ตรวจสอบและรายงานสถานการณ์  
6. ดำเนินการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ผังโครงสร้างงานบริการ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน ดังนี้
1. หน่วยอาคารสถานที่
2. หน่วยสาธารณูปโภค
3. หน่วยยานพาหนะ
4. หน่วยเอกสารการพิมพ์
5. หน่วยรักษาความปลอดภัย
6. หน่วยอนุรักษ์พลังงาน

บุคลากรงานบริการ
1. นายสุรเชษฐ์            ชมภูมิ่ง      วิศวกรชำนาญการ
2. นายภาณุพงษ์          ราชคมน์    ช่างเทคนิค
3. นายวีรวุฒิ              ทุนใจ        เจ้าหน้าแผนกอาคารสถานที่
4. นายสุธรรม             มูลฟู        ช่างเทคนิค
5. นายวสันต์              ปงกันทา    ช่างไฟฟ้า
6. นายสิงห์คำ            หลวงลัด    ผู้ช่วยช่างทั่วไป    
7. นายประพันธ์           คำสมุทร    ผู้ช่วยช่างทั่วไป
8. นางสุภาวดี            จอมแก้ว    พนักงานบริการเอกสารทั่วไป     
9.  นายขวัญเมือง        สุโพธิ์ภาค   พนักงานขับรถ
10. นายบุญธรรม         อยู่อินทร์    พนักงานขับรถ


ที่ตั้งหน่วยงาน
อาคารสำนักงานบริหารเชียงราย
งานบริการ ชั้น 2
โทรศัพท์ : 053-723979 ต่อ 1250-9

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา