โลโก้เว็บไซต์  งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรเชียงรายงานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของงานคลังและพัสดุ

ปณิธาน

          เป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการจัดหาและควบคุมบำรุงรักษาพัสดุ รับและเบิกจ่ายงบประมาณ และจัดทำบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

งานคลังและพัสดุ  เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความ ถูกต้อง รวดเร็ว  และโปร่งใส  เพื่อให้การดำเนินงานของเขตพื้นที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยใช้ระบบควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

พันธกิจ

1. เป็นส่วนงานที่ให้บริการด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
2. ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว ถูกต้องตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้ ให้กับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. ทำหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆให้มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4. เสริมสร้างคุณภาพและประสบการณ์ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์ ประหยัดราคา คุ้มค่าคุ้มทุน

บุคลากรงานคลังและพัสดุ

1. นางมะลิวัลย์         อยู่อินทร์         เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
2. นางสาวรัตนา       อุปละ             ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
3. นางสาวจินดา       เชื้อเมืองพาน    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
4. นางสาวคนึงนาฎ    เหมือนสิงห์      นักวิชาการพัสดุ
5. นางสาวปาณิสรา    ทองคำเอี่ยม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6. นางประทุมทิพย์     จันทร์แสง        นักวิชาการการเงินเละบัญชีชำนาญการ
7. นางสุพัตรา          ตาดคำ           นักวิชาการการเงินและบัญชี
8. นางสาวิไลวรรณ    ไชยพรหม        นักวิชาการการเงินเละบัญชีชำนาญการ
9. นางศิรินภา          แสนพรม         นักวิชาการการเงินและบัญชี

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย จัดภารกิจการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์การวิจัยและประดิษฐ์สิ่งใหม่ การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนางานคลังและพัสดุ   เป็นหน่วยงานที่ ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการเงิน  การเบิกจ่าย การบัญชี  การพัสดุ มุ่งเน้นการบริหารงานในทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    เน้นการให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใสต่อทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่  หน่วยการเงิน  หน่วยบัญชี และหน่วยพัสดุ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้


1. หน่วยการเงิน
1. การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายได้อื่น
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     เงินรายได้     และเงินรับฝากอื่น ๆ
3. การเบิกจ่ายเงินเดือน   ค่าจ้าง   เงินตอบแทนอื่นที่มีลักษณะการจ่ายเป็นรายเดือน
4. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการช่วยการศึกษาบุตรและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5. จัดทำใบสำคัญ
6. งานเงินยืมนอกงบประมาณ
7. นำเงินฝากธนาคาร     เก็บรักษาเงิน    นำเงินส่งคลัง   
8. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
9. ให้คำปรึกษา   แนะนำ    การปฏิบัติงานในด้านการเงิน    
10. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ
11. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอก
12. ดำเนินการร่าง    โต้ตอบ    พิมพ์   และจัดส่งหนังสือราชการ
13. การจัดเก็บเอกสาร     การทำลายเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ
14. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา งานจัดการองค์ความรู้ (K.M)  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานราชการ
 

บุคลากรหน่วยการเงิน
1. นางสุพัตรา          ตาดคำ           นักวิชาการการเงินและบัญชี
2. นางสาวิไลวรรณ    ไชยพรหม        นักวิชาการการเงินเละบัญชีชำนาญการ
3. นางศิรินภา          แสนพรม         นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

ที่ตั้งหน่วยการเงิน
อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 1
ข้อมูลติดต่อ โทร.053-723979 ต่อ 1240 / 1243


2. หน่วยบัญชี
1. การบันทึกบัญชีเงินสด      
2. การบันทึกบัญชีธนาคารเงินนอกงบประมาณ   
3. การบันทึกบัญชีกิจการที่มีเงินได้
4. การบันทึกรับและนำส่งเงินนอกงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังจังหวัด ตามระบบ GFMIS     
5. จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
6. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี   
7. จัดทำและบันทึกบัญชีใบสำคัญต่าง ๆ 
8. จัดทำทะเบียนคุมบัญชีย่อยต่าง ๆ
9. จัดทำรายงานการเงิน 
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น  กรมบัญชีกลาง    สำนักงานคลังจังหวัด ธนาคาร    สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานภายในและภายนอก อื่นๆ
11. งานที่ได้รับมอบหมาย   เช่น   รับผิดชอบงานเงินกองทุนหมุนเวียน       ดูแลบัญชีเงินกองทุนต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  จัดทำเอกสารการเปิด – ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  และปรับสมุดเงินฝากธนาคาร   จัดพิมพ์หนังสือราชการภายใน
12. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอก
13. ดำเนินการร่าง    โต้ตอบ    พิมพ์   และจัดส่งหนังสือราชการ
14. การจัดเก็บเอกสาร     การทำลายเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ
15. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา   งานจัดการองค์ความรู้  (K.M)    
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานราชการ

บุคลากรหน่วยบัญชี
1. นางประทุมทิพย์       จันทร์แสง        นักวิชาการการเงินเละบัญชีชำนาญการ

ที่ตั้งหน่วยบัญชี
อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 1
ข้อมูลติดต่อ โทร.053-723979 ต่อ 1244
 

3. หน่วยพัสดุ

1. ดำเนินการจัดหาพัสดุ   ครุภัณฑ์    สิ่งก่อสร้าง   โดยวิธี
    1.1 วิธีเฉพาะเจาะจง   คือ การจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน 500,000  บาท
    1.2 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป     คือการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งราคาเกิน  500,000 บาท แบ่งออกเป็น 3 วิธี
          1.2.1  วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)  คือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่ซับซ้อนมีมาตรฐาน มีในระบบ e-catalog (ตามระเบียบ ข้อที่ 30)
          1.2.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครั้งหนึ่งราคาเกิน 500,000  บาท เป็นสินค้าและบริการที่ไม่มีในระบบ e-catalog
          1.2.3 วิธีสอบราคา คือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครั้งหนึ่งราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ทำได้เมื่อหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
2.  การจ้างออกแบบ   การจ้างที่ปรึกษา
3.  การควบคุมพัสดุของมหาวิทยาลัย
4.  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีวัสดุ   ครุภัณฑ์   สื่อการสอนที่ทันสมัย
5.  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอก
6.  ดำเนินการร่าง    โต้ตอบ    พิมพ์   และจัดส่งหนังสือราชการ
7.  การจัดเก็บเอกสาร     การทำลายเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ

บุคลากรหน่วยพัสดุ
1. นางมะลิวัลย์          อยู่อินทร์         เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
2. นางสาวรัตนา        อุปละ             ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
3. นางสาวจินดา        เชื้อเมืองพาน    นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
4. นางสาวคนึงนาฎ     เหมือนสิงห์      นักวิชาการพัสดุ
5. นางสาวปาณิสรา     ทองคำเอี่ยม     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ตั้งหน่วยพัสดุ
อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 1
ข้อมูลติดต่อ โทร.053-723979 ต่อ 1230-1236

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา