โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ อบรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มคลังภาพ : อบรม

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วม MOU เครือข่าย 17 สถาบันภาคเหนือ
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม

นศ.วิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 2013 และ SPSS
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม

สาขาการตลาด จัดสัมมนาการตลาดแรงงาน
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรม

สาขาการบัญชี จัดอบรมสัมมนานักบัญชีมืออาชีพ
ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : อบรมจำนวนบทความ : 11 - 16 ทั้งหมด 16

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา