โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 2013 และ SPSS | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.วิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 2013 และ SPSS

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.วิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 2013 และ SPSS
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา