โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการก่อสร้างลานจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) และอนุสาวรีย์พญามังราย ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการก่อสร้างลานจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) และอนุสาวรีย์พญามังราย ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการก่อสร้างลานจำหน่ายสินค้าชุมชน (OTOP) และอนุสาวรีย์พญามังราย ครั้งที่ 2
                    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.รัฐพล  เกติยศ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายภาณุพงษ์   ราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา