โลโก้เว็บไซต์ หน่วยบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หน่วยบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย


หน่วยบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย


 

ภาระหน้าที่หน่วยบุคลากร

1. ให้บริการจัดทำข้อมูลและเอกสารงานสวัสดิการ
2. ให้บริการจัดทำข้อมูลและเอกสารงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
3. ให้บริการจัดทำข้อมูลและเอกสารงานทะเบียนประวัติ
4. ให้บริการจัดทำข้อมูลและเอกสารงานพัฒนาบุคลากร
5. ให้บริการจัดทำข้อมูลและเอกสารงานวินัย

 

บุคลากร

1. นางผุสดี             สร้อยสุวรรณ             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาวศิริมาตย์    ธรรมวงค์                  นักวิชาการศึกษา
3. นางจิราวรรณ       น่วมคำนึง                 บุคลากร

 

บริการ e-Service

1. ข่าวรับสมัครงาน
2. ข้อมูลควรรู้และสวัสดิการสำหรับบุคลากร
3. บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้องของงานบุคลากร
4. บริการข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในสังกัด
 

ที่ตั้งหน่วยงาน

อาคารสำนักงานบริหารเชียงราย
งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น 2
โทรศัพท์ : หน่วยบุคลากร 053-723979 ต่อ 1220 – 1224
Website : https://chiangrai.rmutl.ac.th/page/psncri

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา