โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร


ข้อควรรู้สำหรับบุคลากร
 

 คู่มือสำหรับพนักงานบรรจุใหม่

 จรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 2565

 คู่มือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(สายสนับสนุน)

 แผนพัฒนาบุคลากร

 มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

 ข้าราชการ

 พนักงานมหาวิทยาลัย

 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน

 ประกาศการจัดทำข้อตกลง

 การเลือกกลุ่มประเมิน รอบการประเมิน ที่ 2 ( 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 การเลือกกลุ่มประเมิน รอบการประเมิน ที่ 1 ( 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พ.ศ.2565

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อตอ่สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวสังกัด มทร.ล้านนา เชียงราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

 

 

สวัสดิการต่าง ๆ
 

 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

 ประกันสุขภาพกลุ่ม

 ประกันสังคม

 

บริการสารสนเทศสำหรับบุคลากร
  บริการการศึกษา/วิจัย

 ตารางสอน

 ปฏิทินการศึกษา

 ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด OPAC

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

ฐานข้อมูล E-book

E-book Thai (elibrary)

E-book Gale Virtual Reference Library (GVRL)

E-book Access Engineering

E-book science Direct

E-book Text Book (iG Library)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย จาก สวทช

ฐานข้อมูล TDC จาก Thailis

ฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 ฐานข้อมูลวารสารวิชาการจาก Thai Jo

ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ

อีเมล / ระบบเครือข่าย

 RMUTL Mail (Office 365)

 ค้นหาบัญชีผู้ใช้งาน RMUTL ACCOUNT

 จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย RMUTL WiFi

 คู่มือการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL

 คู่มือการเชื่อมต่อ VPN

สารสนเทศที่ให้บริการ

 คู่มือแนะนำสารสนเทศ (สำหรับบุคลากร)

 บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธ์ (Microsoft)

 บริการฟรีพื้นที่เว็บไซต์

 บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)

 บริการระบบโปรแกรมการเรียนภาษาต่างประเทศ (Tell Me More)

แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ

 แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 ระบบจองห้องประชุม อาคารวิทยบริการและอาคารสำนักงานบริหาร

 คู่มือระบบจองห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการและอาคารสำนักงานบริหาร

 ระบบจองห้องประชุมทางไกล

 คู่มือการจองห้องประชุมทางไกล

ทั่วไป

 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)

 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ระบบใหม่

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

 ระบบสืบค้นคำสั่ง

 ระบบจัดเก็บ TQF

 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร

 ระบบเงินเดือน

 ระบบแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

เว็บไซต์หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลเผยแพร่
 

 แผนปฏิบัติราชการ

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 ประกาศนโยบาย No Gift Policy

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 รายงานประจำปี

 พ.ศ. 2566

 พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2567

 งบประมาณผลประโยชน์ ประจำปี 2567

รายละเอียด Memorandum Of Understanding : MOU ที่ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงนามกับหน่วยงานภายนอก

 ข้อมูล ณ กันยายน 2565

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา