โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร


ข้อควรรู้สำหรับบุคลากร
 

 คู่มือสำหรับพนักงานบรรจุใหม่

 จรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. 2556

 การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(สายสนับสนุน)

 แผนพัฒนาบุคลากร

 มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

 ข้าราชการ

 พนักงานมหาวิทยาลัย

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

สวัสดิการต่าง ๆ
 

 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

 ประกันสุขภาพกลุ่ม

 ประกันสังคม

 

บริการสารสนเทศสำหรับบุคลากร
  บริการการศึกษา/วิจัย

 ตารางสอน

 ปฏิทินการศึกษา

 ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด OPAC

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

ฐานข้อมูล E-book

E-book Thai (elibrary)

E-book Gale Virtual Reference Library (GVRL)

E-book Access Engineering

E-book science Direct

E-book Text Book (iG Library)

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย จาก สวทช

ฐานข้อมูล TDC จาก Thailis

ฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 ฐานข้อมูลวารสารวิชาการจาก Thai Jo

ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ

อีเมล / ระบบเครือข่าย

 RMUTL Mail (Office 365)

 ค้นหาบัญชีผู้ใช้งาน RMUTL ACCOUNT

 จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย RMUTL WiFi

 คู่มือการเชื่อมต่อระบบ @Internet-RMUTL

 คู่มือการเชื่อมต่อ VPN

สารสนเทศที่ให้บริการ

 คู่มือแนะนำสารสนเทศ (สำหรับบุคลากร)

 บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธ์ (Microsoft)

 บริการฟรีพื้นที่เว็บไซต์

 บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)

 บริการระบบโปรแกรมการเรียนภาษาต่างประเทศ (Tell Me More)

แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ

 แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 ระบบจองห้องประชุม อาคารวิทยบริการและอาคารสำนักงานบริหาร

 คู่มือระบบจองห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการและอาคารสำนักงานบริหาร

 ระบบจองห้องประชุมทางไกล

 คู่มือการจองห้องประชุมทางไกล

ทั่วไป

 ระบบงานสารบรรณ (E-office)

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

 ระบบสืบค้นคำสั่ง

 ระบบจัดเก็บ TQF

 ระบบเงินเดือน

 ระบบแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

เว็บไซต์หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา