โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบปะหารือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว,และนายกเทศบาลตำบลเมืองพาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบปะหารือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว,และนายกเทศบาลตำบลเมืองพาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าพบปะหารือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาว,และนายกเทศบาลตำบลเมืองพาน
                    วันที่  20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา