โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา โดยวิทยากรบรรยายจากบริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา โดยวิทยากรบรรยายจากบริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 7 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา โดยวิทยากรบรรยายจากบริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด
                วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา