โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบกลางภาค

พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย


ระยะเวลา : 24 กรกฎาคม 2560 - 28 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ชร.

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ชร.