โลโก้เว็บไซต์ เรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 724 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผล

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน


ให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน มารายงานตัวและลงทะเบียนก่อนเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น.

ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ และเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียน และเวลาเรียน ก่อนเข้าเรียนในหมวดวิชาภาษาตะวันตก และ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

ลำดับ

หลักสูตร

วันที่เรียนปรับพื้นฐาน

15 พ.ค. 60

16 พ.ค. 60

17 พ.ค. 60

18 พ.ค. 60

1

บช.บ.การบัญชี

     - การบัญชี (4 ปี)

     - การบัญชี เทียบโอนปกติ

รายงานตัว

-

หมวดวิชาภาษาตะวันตก 
เรียนเกี่ยวกับ

1.Words Writing

2.Stories telling

3.English for presentation

4.Describing picture

5.English through lyric

คลิกรายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เรียนเกี่ยวกับ

1.สถิติ

2.Mind mapping

คลิกรายละเอียด

2

บธ.บ.บริหารธุรกิจ

     - การจัดการธุรกิจ (4 ปี)

     - การจัดการธุรกิจ เทียบโอนปกติ

     - การจัดการโลจิสติกส์ (4 ปี)

รายงานตัว

-

3

บธ.บ.บริหารธุรกิจ

     - การตลาด (4 ปี)

     - การตลาด เทียบโอนปกติ

รายงานตัว

-

4

บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

     - การจัดการสารสนเทศ (4 ปี)

     - การจัดการสารสนเทศ เทียบโอนปกติ

รายงานตัว

-

5

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี)

     - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ

รายงานตัว

ระหว่างดำเนินการ

*ให้ นศ.นำโน๊ตบุ๊คมาด้วยถ้ามี

ระหว่างดำเนินการ

 *ให้ นศ.นำโน๊ตบุ๊คมาด้วยถ้ามี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เรียนเกี่ยวกับ

1.การแก้สมการ

2.ตรีโกณการแตกแรง

3.เครื่องคิดเลข

4.การเปลี่ยนหน่วย

5.Mind mapping

คลิกรายละเอียด

หมวดวิชาภาษาตะวันตก 
เรียนเกี่ยวกับ

1.Words Writing

2.Stories telling

3.English for presentation

4.Describing picture

5.English through lyric

คลิกรายละเอียด

6

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

     - ไฟฟ้ากำลัง (4 ปี)

     - ไฟฟ้ากำลัง เทียบโอน ภาคปกติ

     - ไฟฟ้ากำลัง เทียบโอน ภาคพิเศษ

รายงานตัว

พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

คลิกรายละเอียด

 

พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

คลิกรายละเอียด

7

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

     - วิศวกรรมโยธา (4 ปี)

     - วิศวกรรมโยธา เทียบโอนปกติ

รายงานตัว

-

8

วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

     - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (4 ปี)

     - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทียบโอนปกติ

รายงานตัว

พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คลิกรายละเอียด

 

พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

คลิกรายละเอียด

9

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

     - วิศวกรรมโลจีสติกส์ (4 ปี)

     - วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอนปกติ

     - วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี)

รายงานตัว

-

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา