โลโก้เว็บไซต์ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร  กองบริหารทรัพยากรเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย


งานยุทธศาสตร์และบุคลากร  กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

ภาระหน้าที่

               งานยุทธศาสตร์และแผน เป็นหนึ่งงานหลักในการสร้งและพัฒนาระบบกลไกการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงานโครงการด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับกองบริหารทรัพยากรเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีการดำเนินงานด้านงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า และการกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จากบทบาท หน้าที่ดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่งานยุทธศาสตร์และแผนจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งภาระงานภายใต้งานยุทธศาสตร์มีดังต่อไปนี้

     1. แผนยุทธศาสตร์ คือแผนที่แสดงอนาคต กำหนดความสำเร็จไว้ตามความมุ่งหวังเป็นหนทางในการกำหนดแนวทาง และการบริหารจัดการไปสู่ความสำเร็จ การกำหนดยุทธศาสตร์จะช่วยให้มีจุดสนใจที่ชัดเจน ทำให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อม ในการจัดการความท้าทายตามหนทางไปสู่อนาคต ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คือ ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนกระตุ้น และจัดหาข้อมูล ตลอดจนอำนวยการให้เป็นไปตามขั้นตอนการวางแผน ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประกอบกับการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม สังคม ซึ่งเป็นความรู้สำคัญในการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ นำความรู้ ความเข้าใจนำมาประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อการวิเคราะห์ องค์ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยทำให้สามารถค้นหาโอกาส และอุปสรรค การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของของมหาวิทยาลัย เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น บทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี คือกรรมวิธีใหม่ ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการ

     2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Strategic Financial Plan) คือแนวทางการดำเนินงานระยะยาว 5 ปี
ซึ่งระบุแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณผลประโยชน์ เงินนอกงบประมาณ และเงินสะสมของมหาวิทยาลัย โดยต้องมีความสอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกิดความสำเร็จ รวมไปถึงต้องมีการวิเคราะห์พยากรณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สะท้องถึงศักยภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย ผู้มีหน้าที่ผิดชอบต้องดำเนินการวางกรอบ และขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนกระตุ้น และจัดหาข้อมูล ตลอดจนอำนวยการให้เป็นไปตามขั้นตอนการวางแผน ร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

     3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  มีความสำคัญตรงที่เป็นเครื่องมือในการแปลงแผนงาน โครงการไปสู่กิจกรรมย่อยในเชิงปฏิบัติ และช่วยในการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน โครงการ ดังนั้นเมื่อได้รับกรอบอนุมัติงบประมาณประจำปี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้รับผิดชอบในงานยุทธศาสตร์ มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Action plan) โดยการจัดทำรายได้ และค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดงบประมาณรายได้ และรายจ่ายเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น งบบุคลากร งบดำเนินงาน
งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปี ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประสานงานจัดส่งข้อมูลไปยังกองนโยบายและแผน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

     4. คำเสนอของงบประมาณประจำปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายดำเนินการเสนอคำขอตามประเภทงบประมาณได้แก่งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณผลประโยชน์ และรายได้นอก ในการจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปีถือเป็นการวางแผนทรัพยากรของมหาวิทยาลัยโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยากร ผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ร่วมดำเนินงานกำหนดแผนงานหรือโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของมหาวิทยาลัย สรุปผล รวบรวมจัดทำรูปเล่ม เพื่อเสนอคำเสนอของบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ประสานจัดส่งหนังสือราชการพร้อม
คำเสนอของบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย ไปยังกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยฃเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การปฏิบัติในหน้าที่ดังกล่าวจึงอาศัยความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำแผน รวมทั้งเข้าใจระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติงานประกอบการจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปี จัดแบ่งประเภทงบประมาณดังนี้

                (1) จัดทำกรอบรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
                (2) จัดทำกรอบรายจ่ายงบประมาณผลประโยชน์
                (3) กรอบประมาณการรายรับงบประมาณผลประโยชน์ประจำปี
                (4) รายได้นอก แผนงานวิจัยภาคนอก แผนงานเครือข่ายบริการวิชาการและบริการสังคม รายได้การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และอื่น ๆ

     5. แจ้งกรอบจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตามที่ได้รับการเสนอผ่านคณกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แต่เมื่อได้รับแจ้งจากกองนโยบายและแผน ในส่วนกรอบงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ต้องการดำเนินงานแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามแผนงาน การแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปี ด้านงบประมาณแผ่นดินดำเนินการแจ้งตามกรอบอนุมัติทั้งปีงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณผลประโยชน์ที่ได้มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ซึ่งแบ่งเป็น ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคฤดูร้อน รวมถึงโครงการพิเศษ เช่น โครงการการจัดการศึกษาไตรภาคีเพื่อผลิตกำลังคนด้านนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงฯ ระดับ ปวช.และปวส. โครงการต้นแบบการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี (ดอยสะเก็ดโมเดล) ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี  จะต้องแจ้งกรอบการสรรงบประมาณตามรายรับจริงจากจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ตามปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งจะไม่เกินกรอบงบประมาณตามรายรับจริง และกรอบงบประมาณที่บรรจุอยู่ใน
เล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่ได้รับอนุมัติ

     6. จัดสรรงบบประมาณบนระบบ ERP: Enterprise Resource Planning โดยจัดทำงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณผลประโยชน์ เงินรายได้นอก จัดแบ่งตามหน่วยงาน ตามผลผลิต ตามหมวดงบรายจ่าย ตามปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดทำต้นทุนการผลิตและการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ การรายงานการจัดสรร การเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้าง และรายงานงบประมาณคงเหลือ นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารได้แบบตามความต้องการ (real time)  ทำให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณรวดเร็ว ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน ด้านการจัดสรรงบประมาณประจำปีบนระบบ ERP: Enterprise Resource Planning

     7. ตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่าย และการโอนย้ายงบประมาณประจำปี ต้องมีการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานหรืองบประมาณที่กำหนดไว้ โดยการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้หน่วยงานภายในและบุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จัดการประชุมเพื่อแจ้งกรอบงบประมาณประจำปี แผนงาน กิจกรรม/โครงการให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบ และสร้างความเข้าใจในการทำงาน การมองเป้าหมายการทำงานร่วม โดยผู้รับผิดชอบจะได้ปฏิบัติตามแผนงานจะใช้ แผนงานหรืองบประมาณจะเป็นเข็มชี้ทางปฏิบัติเพื่อให้งานที่สําเร็จออกมาเป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ และเมื่อหน่วยงานแต่ละหน่วยงานลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ข้าพเจ้าสามารถรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบว่าหน่วยงานใดสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนหรือไม่ หรือมีหน่วยงานใดที่ปฏิบัติงานจริงแล้วเกิดผลต่างขึ้น เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารจะได้ทําการวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบจากผลต่างนั้นว่าเป็นผลดีหรือผลเสีย

     8. การโอนย้ายงบประมาณระหว่างปี เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย  นำข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายจากระบบ ERP: Enterprise Resource Planning มาติดตามและควบคุมการเบิกจ่าย การโอนย้าย และการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ ให้การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการติดตามการเบิกจ่าย

     9. จัดสรรงบงบประมาณผลประโยชน์ภาคฤดูร้อน ตามที่คณะ สาขา หลักสูตรได้ขอเปิดการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ซึ่งมีการเปิดการเรียนการสอนแบ่งเป็นตามแผน และขอเปิดเพิ่มตามรายวิชาที่นักศึกษาแจ้งความจำนงค์ขอเปิดนั้น ในการจัดสรรงบประมาณจำเป็นต้องศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๕๘  ระเบียบการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง และการประมวลผลรายรับ รายจ่ายในการจัดการเรียนการสอน

     10. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ เป็นกระบวนการ
ที่ช่วยให้สามารถกำกับ ทบทวน และพัฒนางานโครงการให้มีประสิทธภาพและประสิทธิผล
ข้าพเจ้าปฏิบัติมีหน้าที่ ต้องกำกับ ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ต้องความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนการดำเนินงาน กระบวนการ และผลการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการ อีกทั้งกำกับและวิเคราะห์ ตรวจสอบการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีภาพรวมของมหาวิทยาลัยเสนอผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย และคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการ และพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการในปีต่อไป

     11. งานระบบสารสนเทศในภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะรูปแบบทางสังคม องค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา ต่างมีความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสาร และพิ่งพาอาศัยข้อมูลสารสนเทศในการดำรงชีวิต และใช้ในการดำเนินงานมากขึ้นทุกวัน ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นข้าพเจ้านักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปประมวลผลข้อมูล งานยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ งานติดตามและประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ข้าพเจ้าต้องใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint  รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

     12. งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยนำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาบูรณาการภายใต้ภารกิจหลักที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดีและให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

 

บุคลากรของงานยุทธศาสตร์และแผน

1.  นางสาวสายสมร  ติ๊บมา         ตำแหน่ง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
2. นางสาวรสสุคนธ์  พุทธวงค์    ตำแหน่ง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
3. นางสาวณัชพร  ติ๊บมา            ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

บริการ e-Service 

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/09/20220926102953_52571.pdf

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/08/20220824110611_54482.pdf

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/05/20210517151645_77503.pdf

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/02/20200221100134_32918.pdf

แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ปี พ.ศ. 2561 - 2565

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/08/20190806135002_70504.pdf

รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200529091002_80054.pdf

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200525152017_32075.pdf

แบบฟอร์มแบบเสนอแผนงาน ง.8

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/08/20190806134434_14883.doc

แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ-กิจกรรม ง.9

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/08/20190806134324_79858.doc

แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ง.4

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/05/20170517102823_73812.docx

แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง ง.5

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/05/20170517102921_26534.docx

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/08/20190806134505_57945.doc

รายงานประจำปีงบประมาณ 2563

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210225145019_19517.pdf

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (งปผ.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210225145059_95496.pdf

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (งปม.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210225145153_61795.pdf

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (งปผ.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210225145229_75930.pdf

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (งปม.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210225145256_52332.pdf

แผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/06/20210630152104_98004.xlsx

 

ที่ตั้งหน่วยงาน

อาคารสำนักงานบริหาร ชั้น 2 ห้องงานยุทธศาสตร์และบุคลากร

ข้อมูลติดต่อ

โทร.053-723979 ต่อ 1210,1211

 

หน่วยบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย


 

ภาระหน้าที่หน่วยบุคลากร

1. ให้บริการจัดทำข้อมูลและเอกสารงานสวัสดิการ
2. ให้บริการจัดทำข้อมูลและเอกสารงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
3. ให้บริการจัดทำข้อมูลและเอกสารงานทะเบียนประวัติ
4. ให้บริการจัดทำข้อมูลและเอกสารงานพัฒนาบุคลากร
5. ให้บริการจัดทำข้อมูลและเอกสารงานวินัย

 

บุคลากร

1. นางผุสดี             สร้อยสุวรรณ             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาวศิริมาตย์    ธรรมวงค์               นักวิชาการศึกษา
3. นางจิราวรรณ       น่วมคำนึง                บุคลากร

 

บริการ e-Service

1. ข่าวรับสมัครงาน
2. ข้อมูลควรรู้และสวัสดิการสำหรับบุคลากร
3. บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้องของงานบุคลากร
 

ที่ตั้งหน่วยงาน

อาคารสำนักงานบริหารเชียงราย
งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น 2
โทรศัพท์ : หน่วยบุคลากร 053-723979 ต่อ 1220 – 1224
Website : https://chiangrai.rmutl.ac.th/page/psncri

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา