โลโก้เว็บไซต์ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร  กองบริหารทรัพยากรเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย


งานยุทธศาสตร์และบุคลากร  กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
หัวหน้าหน่วย :  นางสาวยุพิน  วรกุลชน             ตำแหน่ง       นักวิชาการศึกษา

ภาระหน้าที่


หน่วยติดตาม ประเมินผล และรายงานสารสนเทศ
หัวหน้าหน่วย : นางสาวรสสุคนธ์   พุทธวงค์  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน่วยพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ วินัยและนิติการ ทะเบียนประวัติและบำเหน็จ
หัวหน้าหน่วย :  1 นางผุสดี  สร้อยสุวรรณ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                        2 นางสาวนัชพร  ติ๊บมา      ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หน่วยสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
หัวหน้าหน่วย : 1. นางสาวชมนพร  นามวงค์           ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

                         2. นางสาวศิริมาตย์  ธรรมวงค์      ตำแหน่ง    นักวิชาการศึกษา

 

บริการ e-Service 

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/09/20220926102953_52571.pdf

รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/08/20220824110611_54482.pdf

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/05/20210517151645_77503.pdf

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/02/20200221100134_32918.pdf

แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ปี พ.ศ. 2561 - 2565

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/08/20190806135002_70504.pdf

รายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200529091002_80054.pdf

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/05/20200525152017_32075.pdf

แบบฟอร์มแบบเสนอแผนงาน ง.8

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/08/20190806134434_14883.doc

แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการ-กิจกรรม ง.9

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/08/20190806134324_79858.doc

แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ง.4

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/05/20170517102823_73812.docx

แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง ง.5

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/05/20170517102921_26534.docx

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/08/20190806134505_57945.doc

รายงานประจำปีงบประมาณ 2563

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210225145019_19517.pdf

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (งปผ.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210225145059_95496.pdf

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (งปม.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210225145153_61795.pdf

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (งปผ.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210225145229_75930.pdf

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (งปม.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/02/20210225145256_52332.pdf

แผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/06/20210630152104_98004.xlsx

บริการ e-Service 

1. ข่าวรับสมัครงาน
2. ข้อมูลควรรู้และสวัสดิการสำหรับบุคลากร
3. บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารที่เกี่ยวข้องของงานทรัพยากรมนุษย์
 

ที่ตั้งหน่วยงาน

อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น 2
โทรศัพท์ :  1. หน่วยแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ                 0 5372 3971 ต่อ 1301
                  2. หน่วยติดตาม ประเมินผล และรายงานสารสนเทศ    0 5372 3971 ต่อ 1003
                 3. หน่วยพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ วินัยและนิติการ     0 5372 3971 ต่อ  1220 – 1224
                 4. หน่วยสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง                                  0 5372 3971 ต่อ  1210 - 1211
Website : https://chiangrai.rmutl.ac.th/page/psncri

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา