โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนผ่านการประกันคุณภาพภายใน (IQA) สู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผ่านระบบประชุมทางไกล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนผ่านการประกันคุณภาพภายใน (IQA) สู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผ่านระบบประชุมทางไกล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเปลี่ยนผ่านการประกันคุณภาพภายใน (IQA) สู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผ่านระบบประชุมทางไกล
      วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านการประกันคุณภาพภายใน (IQA) สู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา