โลโก้เว็บไซต์ รองคณบดีคระวิศวะฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของตำบลริมโขงภายใต้ยุทธศาสตร์อำเภอเชียงของ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รองคณบดีคระวิศวะฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของตำบลริมโขงภายใต้ยุทธศาสตร์อำเภอเชียงของ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายรองคณบดีคระวิศวะฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของตำบลริมโขงภายใต้ยุทธศาสตร์อำเภอเชียงของ
            วันที่14 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม ดร.อังกูร ว่องตระกูล อาจารย์ปรีชา พลชัย อาจารย์สุภัทรจิตต์ ม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา