โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านดงเจริญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านดงเจริญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านดงเจริญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
             วันที่ 19 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เชียงราย จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีบ้านดงเจริญ ตำบลหัวง้ม ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา